Bachelor voor de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

Minstens 2 plaatsen

Vlaanderen en Brussel

 

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering behandelt verschillende schulden en teruggaven, fiscale schulden (bv. btw of personenbelasting) maar ook niet-fiscale schulden (bv. de terugvordering van ten onrechte uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen of penale boetes).

 

We zorgen voor een snelle inning van deze schulden en voor een correcte en efficiënte terugbetaling van tegoeden aan burgers en ondernemingen. Daarbij verzekeren we de correcte boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en teruggaven, en verdelen we de ontvangsten over de federale staat, de Europese Unie en andere betrokken overheden. Wanneer schulden niet spontaan worden betaald, nemen we maatregelen om deze toch maximaal in te vorderen.
 
Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering kan je tewerkgesteld worden bij:

 • Een Juridische dienst
 • Een team Invordering
 • Een Infocenter
 • Een team Inning

 

Hieronder vind je meer gedetailleerde info per dienst.

 

Bij een Juridische dienst zal je takenpakket als volgt uitzien:

 • Je behandelt de dossiers inzake administratieve geschillenprocedure en stelt een gemotiveerde beslissing op (bv. vrijstelling van nalatigheidsinteresten, toekennen van het onbeperkt uitstel van de invordering, toekennen van een afbetalingsplan in het kader van een administratieve schuldenregeling).
 • Je bereidt het dossier voor ter attentie van de departementsadvocaat in geval van een rechtsgeschil en ontwikkelt juridische argumenten (in samenwerking met de advocaat die belast is met het dossier).
 • Je verdedigt de belangen van de Administratie in collectieve procedures (collectieve schuldenregeling, faillissement, vereffening) tegenover de schuldbemiddelaars, curatoren en vereffenaars.
 • Je verstrekt een duidelijk juridisch advies voor de vragen met betrekking tot verschillende aspecten van het recht, die worden gesteld door verschillende actoren (dossierbeheerders, management, teams invordering, teams inning, enz.).

 
Indien je bij een team Invordering tewerkgesteld wordt, zal je volgende taken uitvoeren:

 • Je zoekt naar de verschillende invorderingsmogelijkheden: welke inkomsten heeft de burger/ onderneming (loon, huurinkomsten, betalingen van klanten…)? Heeft hij onroerend goed? Heeft hij financiële rekeningen? Je doet deze solvabiliteitsanalyse in de diverse interne en externe databases.
 • Je kiest de juiste invorderingsactie. Hiervoor baseer je je o.a. op datamining-modellen ontwikkeld door onze Administratie.
 • Je volgt de dossiers op: wanneer een actie geen resultaat heeft, zoek je verder naar andere mogelijkheden. Eventueel vraag je advies aan de juridische dienst.
 • Je beantwoordt vragen van schuldenaars per telefoon, mail of tijdens een onderhoud. In overleg zoek je een oplossing voor eventuele betalingsproblemen: een afbetalingsplan toekennen, een voorstel opmaken voor de gewestelijk directeur om interesten kwijt te schelden …
 • Je maakt een verslag op wanneer de schuld niet invorderbaar is.

 
Indien je bij een team Inning tewerkgesteld wordt, zal je volgende taken uitvoeren:

 • Je behandelt de betalingen en geeft deze een juiste bestemming rekening houdend met de richtlijnen van de Inningstrategie.
 • Je bepaalt wie juridisch de begunstigde is van een teruggave. Alvorens de betaling te laten uitvoeren, controleer je of er schulden zijn waarmee de teruggave kan worden gecompenseerd.
 • Je behandelt de inkomende briefwisseling. Je past de van kracht zijnde reglementering toe en je zoekt eventueel de correcte informatie.
 • Je maakt voorstellen tot toekenning van moratoriumintresten en ontheffing van vervolgingskosten.
 • Je houdt de boekhouding(en) van het kantoor bij.
 • Ben je contactpersoon, dan antwoord je op vragen van burgers en ondernemingen.
 • Je zoekt naar beschikbare documentatie, je beantwoordt vragen van interne of externe klanten.

 
Indien je bij een Infocenter tewerkgesteld wordt, zal je volgende taken uitvoeren:

 • Je zorgt voor de face-to-face contacten en zorgt hierbij voor een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening. Je behandelt een ruim assortiment van vragen en verzoeken inzake de inning en invordering van schulden.
 • Je helpt de burger/onderneming met diens schriftelijke vragen inzake teruggave van belastingen, wijziging van rekeningnummer, schuldoverzicht, afbetalingsplannen, attesten, onderhoudsuitkeringen, …
 • Je analyseert de verzoeken tot spreiding van de schuld en beslist over de toekenning van een afbetalingsplan; Je verwijst de aanvrager in bepaalde gevallen door naar meer gespecialiseerde diensten (ervaringsdeskundige armoedebestrijding, team invordering…).
 • Je zorgt voor de intake van vragen tot tussenkomst van de dienst voor alimentatievergoedingen (DAVO).  Je volgt deze dossiers op. Je beslist over de toekenning van voorschotten op verschuldigde onderhoudsgelden.

 
De Juridische dienst staat onder de leiding van de Adviseur-Generaal Inning en Invordering – Gewestelijk directeur en maakt deel uit van de pijler Juridische ondersteuning.

De teams Invordering staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Invordering.

De teams Inning staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Inning.

De Infocenters staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Inning.
 
Meer info over de jobinhoud?
HR Business Partners
E-mail: bupa.aaii.agpr@minfin.fed.be