Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning

1 plaats
Jobaanbod

Provincie

 • Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Referentienummer

ANG21718

Job description

Doel van de job

De Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning staat in voor de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving. Hiertoe verzekert hij de nodige studies inzake de impact van beleidsopties en de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. Op basis van de nauwe samenwerking met de verschillende entiteiten en de terugkoppeling van de ervaringen op het terrein, bewaakt hij de implementeerbaarheid van het beleid.

Hij staat in voor het beheer en ter beschikking stellen van de relevante informatie en informatiebronnen met betrekking tot de domeinen waarvoor de FOD Financiën verantwoordelijkheid draagt.

Hij verzekert tevens het secretariaat voor de Hoge Raad van Financiën.

Als manager is de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en doelstellingen binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning, coördineert en volgt hij de dagelijkse werking op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten en staat hij in voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen.

Als lid van het managementteam draagt hij mee de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het vooropgestelde (politieke) beleid en het behalen van de doelstellingen van de FOD Financiën.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan;
 • Maakt deel uit van het managementteam en draagt zo bij tot de realisatie van de vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen en het beleid op het niveau van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de hoofden van de diensten van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning, gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en de Beleidscel van de Minister van Financiën;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en de Dienst voor Strategische Coördinatie en Communicatie en de Dienst Multikanaal dienstverlening, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de implementeerbaarheid van het beleid en het effectief operationaliseren er van;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en de stafdiensten Personeel en Organisatie, Informatie- en Communicatietechnologie, Begroting en Beheerscontrole, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de optimale aanwending van de beschikbare middelen;
 • Ondersteunt en werkt nauw samen – als manager en tweede evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – met de cel ‘Beheerscontrole’ en de ‘ICT-correspondent’ in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en in lijn met het betreffende beleid op het niveau van de FOD Financiën;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en de lijn- en de stafdiensten van de FOD Financiën, o.a. op basis van de omkadering van de respectievelijke diensten Operationele Expertise & Ondersteuning in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties. Dit houdt in dat hij deze diensten Operationele Expertise en Ondersteuning van de algemene administraties functioneel aanstuurt zoals bepaald in artikel 4 van het K.B. van 19 juli 2013 tot vaststelling van het Organiek reglement van de FOD Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. Dit alles met het oog op de haalbaarheid van het beleid, de optimale invulling en het effectief operationaliseren van het vooropgestelde beleid op het niveau van de FOD Financiën en binnen iedere entiteit.
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en de autonome diensten: de Dienst voor Voorafgaande beslissingen en de Fiscale Bemiddelingsdienst.

Interne relaties binnen de federale overheid:

 • Werkt samen met de andere FOD’s/POD’s en andere overheidsdiensten waar relevant voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Vertegenwoordigt en vervangt de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën bij het monitoringcomité begroting dat als opdracht heeft de evolutie van de ontvangsten en de uitgaven van de Staat op te volgen, vooruitzichten te formuleren en regelmatig nauwkeurig verslag uit te brengen over de huidige en de toekomstige begrotingstoestand.

Externe relaties bij de federale overheid:

 • Vertegenwoordigt de FOD Financiën in zijn betrekkingen met andere actoren binnen de (federale) overheid, overeenkomstig de richtlijnen van het managementteam van de FOD Financiën dienaangaande;
 • Vertegenwoordigt de FOD Financiën in zijn betrekkingen met buitenlandse fiscale autoriteiten en internationale organisaties en kan protocollen, verbintenissen en samenwerkingsakkoorden, die de ganse FOD Financiën binden, ondertekenen;
 • Vertegenwoordigt en bindt België op internationaal niveau op vlak van fiscaliteit, met uitzondering van de douane en accijnzen. In die zin kan de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning internationale verdragen (waaronder dubbelbelastingverdragen) paraferen die tot op zekere hoogte België kunnen verbinden. Opgemerkt kan worden dat het zeer uitzonderlijk is dat een geparafeerd akkoord niet tot een parlementair goedgekeurd verdrag leidt;
 • Vertegenwoordigt België:
  • Als Head of Tax administration bij de EU (G28)
  • In de groep TADEUS (Tax Administration EU Summit) opgericht door TAXUD/EU
  • Als hoofd bij de fiscale Benelux-groep;
 • Is, als hoofd van de administratie waartoe de Dienst Coördinatie van de Internationale Relaties behoort, een aanspreekpunt voor buitenlandse fiscale autoriteiten en internationale organisaties waaronder OESO en IMF.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Als lid van het managementteam bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie van de bestuursovereenkomst met het oog op de realisatie van het beleid en de beleidsprioriteiten van de Minister van Financiën;
 • Deel uitmaken van het managementteam. Dit houdt in dat de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning lid is van het Directiecomité en bijgevolg niet alleen bijdraagt tot de realisatie van de vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen en het beleid van de FOD Financiën, maar ook effectief beslissingen neemt.
 • Verzekeren van de operationalisering van de bestuursovereenkomst ‘in cascade’ binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning op basis van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en voorkomend bijsturing van het ‘eigen’ bestuursplan;
 • Het aansturen van de diensten van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning, als manager en binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde deze opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren:
  • Coördinatie van de voorbereiding, implementatie en opvolging van de wetgeving, omvattende o.a.:
   • De coördinatie en het opstellen van duidelijke, eenvormige, gecoördineerde en leesbare wetteksten;
   • Het verzekeren van de coherentie, de toepasbaarheid en de integratie van de (fiscale) regelgeving;
   • Het verzekeren dat de beschikkingen op dezelfde manier worden toegepast binnen de verschillende uitvoerende entiteiten en binnen de (fiscale) wetgeving zelf.
 • Het voeren van studies inzake impact van beleidsopties en de opvolging van de resultaten van het gevoerde beleid:
   • Studie en analyse van de mogelijke impact van nieuwe politieke, economische, budgettaire, fiscale, financiële en sociale maatregelen;
   • Analyse van de gevolgen van reeds besliste maatregelen;
   • Studie en analyse van ontvangsten en ontvangstprognoses.
 • Het omkaderen en ondersteunen – als tweede evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – van de diensten Operationele Expertise & Ondersteuning op het niveau van de lijndiensten met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen:
  • Operationele Expertise, verantwoordelijk voor:
   • Het verzekeren van de coherentie van de toepassing van de fiscale wetgeving binnen de verschillende uitvoerende entiteiten;
   • Het bepalen van de wijze van interactie met de belastingplichtige, zowel op het vlak van dienstverlening als controle, en het bewaken van de coherentie van de toepassing;
   • Het voeren van een coherente en geïntegreerde kwaliteitsbewaking.
 • Het ondersteunen en nauw samenwerken – als manager en tweede evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – met de cel ‘Beheerscontrole’ en de ‘ICT-correspondent’ in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en in lijn met het betreffende beleid op het niveau van de FOD Financiën;
 • Het organiseren en aansturen – als manager en eerste evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – van de cel OCC (Operationele Coördinatie en Communicatie) op het niveau van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en het organiseren, evalueren en voorkomend bijsturen van de vereiste interactie tussen deze dienst en de lijndiensten met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen:
  • Cel OCC (Operationele Coördinatie en Communicatie), verantwoordelijk voor:
   • Het begeleiden en ondersteunen van het management bij het definiëren en opvolgen van de uitvoering van de organisatie- en moderniseringsstrategie;
   • De communicatie-initiatieven eigen aan de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning met in acht name van het communicatiekader en –strategie van de FOD Financiën,
 • Het resultaatsgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Het stuwen van de noodzakelijke veranderingstrajecten, o.a. door een gericht veranderingsbeheer en het aansturen van de medewerkers met het oog op de realisatie van de noodzakelijke veranderingen, door het vervullen van het sponsorschap binnen projecten en door de actieve deelname aan de stuurgroepen, binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning.

Tijdelijke resultaatgebieden:

 • De realisatie van de noodzakelijke instrumenten voor de uitrol van beheerscontrole en interne controle binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning;
 • Realiseren van het belangrijke project ‘Artificiële Intelligentie (AI) en juridische voorspelbaarheid’ dat als doel heeft het gebruiken van artificiële intelligentie als ondersteuning bij het beheren en gebruiken van de wetgeving (alle gepubliceerde wettelijke teksten en documenten). Deze AI zal helpen om een complete update te hebben van de wetgeving wat uiteraard de rechtszekerheid ten goede zal komen. Bovendien zal AI er ook voor zorgen dat, op basis van gepubliceerde rechtszaken, er een balans kan worden opgemaakt van lopende rechtszaken en hun uitkomst;
 • Organiseren van sensibiliseringsacties, in het kader van het project ‘Artificiële Intelligentie en juridische voorspelbaarheid’ teneinde de hele FOD Financiën te sensibiliseren en artificiële intelligentie en juridische voorspelbaarheid uit te rollen.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Hans D’HONDT
  Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën
  Tel.: 0257/66921
  E-mail: hans.dhondt@minfin.fed.be  

 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

 

Werkgever

De uitvoering van de kernopdrachten van de FOD Financiën situeert zich steeds op het delicate evenwichtspunt tussen de rechten en de plichten die de wet de burgers of de ondernemingen verleent of oplegt.

Bovendien heeft de FOD Financiën uiteenlopende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. Onze kernopdrachten, zeg maar onze bestaansreden, zijn verwoord in onze missie opdat deze voor iedereen duidelijk en bevattelijk zouden zijn.

De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:

 • een tijdige en juiste heffing van de belastingen. Hij zorgt ervoor dat elke belastingplichtige bijdraagt wat hij verschuldigd is en waakt erover dat dit op een correcte en billijke wijze gebeurt;
 • de optimale financiering met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie van de staat en het beheer van de uitstaande schuld evenals de opvolging van de economische en financiële vragen ter ondersteuning van het regeringsbeleid ter zake;
 • in het kader van de juridische omloop van goederen de rechtszekerheid ervan waarborgen door het bijhouden van de patrimoniumdocumentatie;
 • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen om bij te dragen tot de ordening van de markt, de economische veiligheid, de bescherming van de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude op domeinen waarvoor de FOD Financiën bevoegd is;
 • beleidsondersteuning verstrekken met betrekking tot de domeinen die tot de “missie” van de FOD behoren. Hier wordt ook onder begrepen: het uitschrijven van fiscale en financiële wetgeving.

De missie van de FOD Financiën is beperkt tot de federale overheid, op specifieke regelgeving na.

Omvang:

Omvang van de organisatie

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën: 19.083 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning: 175 VTE

Budget

 • Totaal functioneringsbudget van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning: 10.400.000 €
 • Eigen werkingsbudget: 2.655.000 €

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 152.137,86 EUR (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren

 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.     

U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken.

OPGELET:

 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.  

Vrijstellingen:
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven.
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen.
Inschrijving:
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies :

 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Profiel

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Grondige kennis van de grondbeginselen van de fiscaliteit in Belgisch, Europees en internationaal perspectief;
 • Grondige kennis van de grondbeginselen van de macro-economische en micro-economische theorie en praktijk;
 • Goede kennis van het institutioneel Belgisch kader, voornamelijk op het niveau van de relatie van de FOD Financiën ten overstaan van andere publieke actoren;
 • Goede kennis van de Belgische, Europese en Internationale institutionele en juridische omkadering van het economisch, financieel en budgettair beleid (EU, IMF, OESO);
 • Goede kennis van en inzicht in moderne managementprincipes;
 • Inzicht in het politiek besluitvormingsproces

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT


Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN


De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring bedoeld in één of meerdere van de volgende domeinen:
   • De coördinatie en/of de redactie en/of de interpretatie van wetteksten (Belgische en/of Europese en/of internationale fiscaliteit), alsook in het opvolgen van hun toepassing
   • Het realiseren van studies over de impact van de politieke en/of economische en/of sociale en/of financiële en/of fiscale en/of budgettaire maatregelen en het analyseren van hun gevolgen

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is:

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Type of contract