Attaché Economisch advies macro-economie A2 - Selor ANG19251

1 plaats
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Master

Jobinhoud

 • Je bedenkt en stelt theoretische en praktische gefundeerde macro-economische analyses op punt;
 • Je geeft beleidsadviezen over steeds nieuwe ontwikkelingen en beleidsmaatregelen op het gebied van de openbare financiën en meer algemeen het macro-economisch, budgettair en financieel beleid;
 • Je zoekt kwalitatieve en kwantitatieve informatie op en analyseert deze met het oog op het onderbouwen van analyses en beleidsadviezen (organiseren van een netwerk van informatietoestroming, aanleggen van data- en informatiebanken,…);
 • Je stelt kwalitatieve en kwantitatieve analyses op en ontwikkelt alternatieve scenario’s;
 • Je evalueert de impact van elk scenario en weegt de relatieve impact ervan af;
 • Je formuleert beargumenteerde aanbevelingen;
 • Je toetst ontwerpanalyses en –adviezen komende van binnen en buiten de dienst af aan een specifiek kennisdomein;
 • Je neemt deel aan werkgroepen en vergaderingen op federaal, interfederaal, internationaal en supranationaal niveau om het standpunt van de FOD Financiën of de Belgische overheid mee te delen en te verdedigen;
  Je bereidt antwoorden voor op parlementaire vragen en op vragen van gefedereerde autoriteiten en van supranationale en internationale autoriteiten en instellingen;
 • Je past theoretische en praktische inzichten toe in specifieke kennisgebieden op analyses en beleidsadviezen (bij voorbeeld toetsen van ontwerpanalyses en –adviezen komende van binnen en buiten de dienst aan een specifiek kennisdomein,…);
 • Je integreert data en informatie in een collectief databeheersysteem binnen de dienst en organiseert gebruiksvriendelijke toegang tot deze banken;
 • Je legt gebruiks- en exploitatiemethodes vast.
 • Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Meer info over de jobinhoud?

VAN REYBROUCK Geert - Adviseur
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02/576.39.23
E-mail: geert.vanreybrouck@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: Infojobs@minfin.fed.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Employeur

Er is 1 vacante plaats bij de Studiedienst van de Algemene Adminstratie Beleidsexpertise en -ondersteuning, van de FOD Financiën in Brussel.

De Studiedienst is verantwoordelijk voor onderstaande activiteiten:

 • ondersteunt de regering en het management van de FOD Financiën bij het definiëren, opvolgen, beheren en evalueren van de impact van het socio-economische, budgettaire en fiscale beleid;
 • heeft een permanente studiefunctie op economisch, budgettair en fiscaal gebied;
 • verzamelt en centraliseert de bijhorende economische en fiscale gegevens en statistieken;
 • stelt data en publicaties in verband met uitgevoerde studies en onderzoeken ter beschikking van diensten binnen en buiten de FOD Financiën;
 • draagt bij tot de vertegenwoordiging van de FOD Financiën bij nationale en internationale instanties en bij de overlegorganen met de deelgebieden die belast zijn met de behandeling van vragen over het economische, budgettaire en fiscale beleid;
 • verzekert het secretariaat van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën. Dit behelst onder meer dat de verslagen en adviezen van deze afdeling van de Hoge Raad in de schoot van de Studiedienst worden voorbereid;
 • stelt experten ter beschikking van de Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën die hun werkzaamheden in volle onafhankelijkheid en uitsluitend op instructie en onder de leiding van de Voorzitter van de afdeling uitoefenen.

De Algemene Administratie Beleidsexpertise en –ondersteuning is belast met:

 • het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid behoren van de FOD Financiën;
 • de realisatie van studies inzake de impact van beleidsopties en de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid;
 • de coördinatie van de Internationale relaties van de FOD en het afsluiten en beheren van de zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit;
 • het verschaffen van nadere gegevens aan buitenlandse investeerders met betrekking tot de Belgische fiscale wetgeving;
 • het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en van de informatiebronnen.

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wil:

 • de politieke beleidsverantwoordelijken alle nodige en nuttige expertise en ondersteuning bieden bij het tot stand komen en het uitwerken van hun beleid;
 • een belangrijke fiscaal-budgettair-economische studiedienst zijn, die de implicaties van het beleid zowel vóór de beslissingen als nadien nauwkeurig in kaart kan brengen;
 • een centraal aanspreekpunt vormen voor de internationale activiteiten van de FOD Financiën en ondersteuning bieden aan buitenlandse investeerders;
 • een kenniscentrum uitbouwen en een goede omkadering voorzien voor de operationele expertisecellen, wat zal leiden tot een uniforme en professionele ondersteuning en een verhoging van de rechtszekerheid.

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning bestaat uit 4 operationele diensten (Reglementering, Studiedienst, Coördinatie Internationale Relaties en het Kenniscentrum (Fisconetplus, Infotheek)) en 2 ondersteunende diensten (Operationele Coördinatie en Communicatie, Dienst van de Administrateur-generaal).

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Aanbod

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 44 174,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk of satellietwerk
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een gebruikerskennis van het begrotingsbeleid, zowel op Belgisch als Europees vlak.
 • Je hebt een gebruikerskennis van de openbare financiën en meer in het bijzonder de inkomsten van de Staat.
 • Je hebt een gebruikerskennis van macro-economie.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.