Attaché geschillen en juridisch advies bij de Algemene Administratie Inning en Invordering

4 plaatsen
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Master
Administratie: 
Inning en Invordering

Jobinhoud

Je kan zowel tewerkgesteld worden op de Centrale Juridische dienst als op de regionale Juridische diensten.

 

De Centrale Juridische dienst is bevoegd voor:

 • de verdediging in rechte voor de hoogste rechtscolleges (Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Raad van State, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ...);
 • het opstellen van wettelijke en reglementaire bepalingen voor de AAII, medewerking verlenen bij het opstellen van wettelijke en reglementaire transversale bepalingen voor de AAII;
 • de ondersteuning van de juridische diensten over geschillen en wetgeving, nl. het formuleren van adviezen op specifieke rechtsvragen, het verspreiden van commentaren en rechtspraak met het oog op een uniforme verdediging;
 • de evaluatie van de prestaties van de departementsadvocaten en coördinatie van rechtspraak en de werkmethoden;
 • de ondersteuning van de stafdiensten van de AAII op wetgevend, juridisch en organisatorisch vlak.

 

De regionale Juridische diensten staan onder de leiding van de Adviseur-generaal – Gewestelijk directeur en maken deel uit van de pijler Juridische ondersteuning. De Cellen Collectieve Procedures, die instaan voor de insolventieprocedures (faillissement, WCO, collectieve schuldenregeling, vereffening) vallen eveneens onder de bevoegdheid van de Adviseur-generaal – Gewestelijk directeur. De regionale juridische dienst is verantwoordelijk voor de behandeling van de gerechtsdossiers in eerste aanleg en in graad van beroep,  en dit zowel in zaken waar de administratie optreedt als eiser (offensieve vorderingen) als in zaken waar de administratie optreedt als verweerder (defensieve vorderingen).  Daarnaast staat de juridische dienst ook in voor de juridische ondersteuning van de teams van het ambtsgebied van de Adviseur-generaal – Gewestelijk directeur.

 

Functiebeschrijving

 • Je behandelt geschillendossiers teneinde te verzekeren dat de wettelijke vormvoorschriften gevolgd worden en dat de dossiers voorzien zijn van de correcte juridische argumenten.
 • Je werkt juridische argumenten uit, eventueel in samenwerking met de behandelende advocaten teneinde de behandeling van de geschillen tot een goed einde te brengen.
 • Je bericht regelmatig over de activiteiten en resultaten aan de betrokkenen teneinde hen op een efficiënte manier op de hoogte te houden van de belangrijkste geschillendossiers.
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen op het vlak van de recente wetgeving, de relevante rechtspraak en de rechtsleer teneinde de meest recente ontwikkelingen in de adviezen, conclusies of memories op te nemen.
 • Je levert precies juridisch advies op vragen met betrekking tot verschillende rechtsaspecten die zowel intern (dossierbeheerder, management, kabinet, minister, vakbonden, enz.) als extern (burgers, parlementsleden, plaatselijke organisaties, enz.) worden gesteld teneinde te verzekeren dat de beslissingen in overeenstemming zijn met de wetgeving.

 

Meer info over de jobinhoud?
Kurt Vandewalle – Adviseur – Juridische Ondersteuning
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/920.32
E-mail: kurt.vandewalle@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: infojobs@minfin.fed.be

 

Omschrijving van de werkgever

Er is 1 vacante plaats in Brussel bij de regionale Juridische dienst, er is 1 vacante plaats in Brussel bij de Centrale Juridische dienst, er is 1 vacante plaats in Brussel bij de Juridische Dienst Transversale Invordering CLO en er is 1 vacante plaats in Leuven bij de regionale Juridische dienst van de Algemene Administratie Inning en Invordering van de FOD Financiën.

 

De juristen kunnen zowel tewerkgesteld worden op de centrale juridische dienst als op de regionale juridische diensten.

 

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering heeft 4 kernopdrachten binnen de FOD Financiën:

 • De financiering van de Staat: De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering draagt, samen met haar partners, de algemene administraties en de stafdiensten van de FOD Financiën, bij tot de goede werking van het financieel stelsel van de Staat.
 • Een snelle inning van belastingen en een optimale invordering van schulden: De administratie verzekert de snelle inning van belastingen en een correcte boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en teruggaven. Ze staat in voor een maximale invordering van niet spontaan betaalde schulden. Recente en opeisbare schulden worden snel ingevorderd. We nemen gerichte acties tegen schuldenaren die hun verplichtingen niet naleven of hun insolventie organiseren. We identificeren wanbetalers aan de hand van solvabiliteitsonderzoeken en schrijven niet invorderbare aanslagen af. Ingeval een collectieve schuldenregeling, een onbeperkt uitstel van de invordering of een gerechtelijke reorganisatie vorderen we de uitstaande schuld in, in overeenstemming met het opgelegde herstel- of betalingsplan.
 • De teruggave aan burgers en ondernemingen: De administratie zorgt voor een correcte en efficiënte teruggave van belastingen aan haar klanten. Ze garandeert aan de burgers en ondernemingen een billijke behandeling.
 • De toekenning van ontvangsten aan de Europese unie, de Federale overheid en de andere overheden: De administratie voert haar opdracht uit als een “goede huisvader”. We beheren de geïnde bedragen op een transparante en professionele manier. We zorgen ervoor dat de ontvangsten worden toegekend aan de Europese Unie, de Federale overheid en de andere overheden. 

 

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je beschikt over de inzet, wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

   

Technische competenties

 • Je hebt een gebruikerskennis van het juridisch kader ‘Inning en Invordering’ (gerechtelijk recht, erfrecht,…).
 • Je hebt een basiskennis van de organisatiestructuur en werking van de FOD FINANCIEN in zijn geheel en in het bijzonder de AAII.
 • Je hebt een basiskennis van de verschillende procedures in de diverse domeinen van het recht, alsook van de concepten die ermee geassocieerd worden, in functie van een juridische ondersteuning.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Troeven

 • Je bent leergierig en bereid je in te werken in diverse voor de AAII relevante rechtsdomeinen (gerechtelijk en fiscaal recht, insolventierecht, burgerlijk recht, strafrecht...).
 • Relevante ervaring is een sterk pluspunt.

 

Selectieprocedure

Je kan deelnemen aan het interview voor dit profiel indien je opgenomen bent in de laureatenlijst van de selectie ANG17340 – Jurist (meerdere profielen) voor FOD BOSA en FOD Financiën. Je kan je inschrijven tot 15/01/2018 voor de selectie ANG17340 via deze link: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=ANG17340

 

Interview met technische vragen

Het interview evalueert of je gedragsgerichteen technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van de maand maart of april 2018 . Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.