Attaché juridisch advies en reglementering bij de Stafdienst Personeel en Organisatie

1 plaats
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Master
Administratie: 
Stafdiensten

Jobinhoud

Je wordt tewerkgesteld bij het Expertisecentrum Reglementeringen en Sociaal Overleg. Dit is één van de expertisecentra van de Stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Financiën.

Dit expertisecentrum bezit de juridische expertise in het domein human ressources noodzakelijk voor de opstelling van reglementaire teksten en voor de juridische ondersteuning binnen de Stafdienst  Personeel en Organisatie.

Deze dienst stelt de wetgevende teksten op betreffende het HR-domein, behandelt de geschillendossiers (dossiers Raad van State, burgerlijke- en arbeidsrechtbanken), organiseert  de sociale dialoog met de vakbondsverenigingen en heeft sinds kort de dienst integriteit (cumul – tucht – beroepen evaluatie) onder zich. 

 

Functiebeschrijving

 • Je verleent advies en doet aanbevelingen over de toepassing van de HR-reglementering.
 • Je formuleert mondelinge of schriftelijke adviezen over interpretatie van de HR-wetgeving.
 • Je formuleert voorstellen om de HR-wetgeving aan te passen op basis van vragen van (meestal)  de minister of de beleidscel.
 • Je volgt de juridische ontwikkeling inzake de HR-reglementering.
 • Je vertaalt en analyseert de ontwerpen van verschillende teksten inzake HR-wetgeving zoals bijvoorbeeld de besluiten tot aanpassing van het organiek reglement als gevolg van wijzigingen in de structuur van bepaalde Algemene Administraties, van wijzigingen aan de loopbanen en dergelijke en de nieuwe besluiten zoals deze betreffende het toekennen van delegatie.
 • Je werkt mee aan het sociaal overleg door bijvoorbeeld deel te nemen aan de vergaderingen, door de processen-verbaal  en protocollen op te stellen en je kennis inzake HR-materie aan te wenden.
 • Je organiseert en volgt de vergaderingen van het Sectorcomité II, het Hoog Overlegcomité en het Tussenoverlegcomité - Personeel.
 • Je beheert het vakbondsforum en de vragen van de vakbonden. Hiervoor raadpleeg je regelmatig het vakbondsforum op het intranet en verdeel je de vragen binnen de stafdienst, leg je een deadline voor de antwoorden vast en volg je dit op.
 • Je beheert de parlementaire vragen, ziet toe op het opstellen van de antwoorden en zorgt dat de deadline, opgelegd door de beleidscel, gerespecteerd wordt
 • Je geeft juridisch advies en beantwoordt de vragen van andere expertisecentra, van de Business Partners P&O en van de stafdirecteur P&O.

Meer info over de jobinhoud?
Inge De Braekeleer - Adviseur
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/680.06.
E-mail: inge.debraekeleer@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: infojobs@minfin.fed.be

 

Omschrijving van de werkgever

Er is  1 vacante plaats in Brussel bij het Expertisecentrum Reglementeringen en Sociaal Overleg van de Stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Financiën.

De Stafdienst Personeel en Organisatie:

 • Werkt en voert het personeelsbeleid uit.
 • Beheert de dossiers over het personeel.
 • Beheert de personeelsplanning en de persoonlijke ontwikkeling.
 • Beheert de opleidingen.
 • Stelt de regelgeving over personeelszaken op en interpreteert die.
 • Organiseert het sociaal overleg.
 • Beheert het competentiemanagement en kennisbeheer.
 • Beheert de arbeidsvoorwaarden, het welzijn op het werk en de diversiteit.

De Stafdienst P&O heeft als missie het binnen de beschikbare middelen duurzaam aantrekken, motiveren, toewijzen, belonen en ontwikkelen van de juiste medewerkers opdat de FOD Financiën en al zijn entiteiten hun beoogde opdrachten efficiënt en doeltreffend kunnen uitvoeren.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. …

 

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel.
 • Je hebt een basiskennis van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de FOD Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel.
 • Je beschikt over een goede mondelinge communicatie.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt dan ook harder door in de eindscore.

 

Troeven

 • Gelet op het feit dat u zal werken in een tweetalige omgeving, is een goede kennis van de tweede landstaal een troef.

 

Selectieprocedure

 

Je kan deelnemen aan het interview voor dit profiel indien je opgenomen bent in de laureatenlijst van de selectie ANG17340 – Jurist (meerdere profielen) voor FOD BOSA en FOD Financiën. Je kan je inschrijven tot 15/01/2018 voor de selectie ANG17340 via deze link: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=ANG17340

 

Interview met technische vragen:

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van de maand maart of april 2018. Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.