Bachelor shift voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen - Selor ANG19361

20 plaatsen
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Bachelor
Administratie: 
Douane en Accijnzen

Jobinhoud

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) wenst via deze selectie nieuwe douaniers (niveau B) te rekruteren en een reservelijst aan te leggen. Als bachelor shift bij de AAD&A kan je tewerkgesteld worden in de Waaslandhaven (Beveren), in de Haven van Antwerpen (Rechteroever), op de luchthaven van Deurne, op de nationale luchthaven van Zaventem, in de haven van Gent, op de centrale diensten in Brussel, in het station Brussel-Zuid (Eurostar terminal), in de haven/luchthaven van Oostende en in de haven van Zeebrugge. De plaatsen waar we momenteel douaniers rekruteren kan je terugvinden bij het deel ‘werkgever’.

Concreet kan je tewerkgesteld worden bij:

 • de controlediensten die de activiteiten in de eerstelijn verzekeren in de havens en luchthavens. Een controle kan plaatsvinden n.a.v. Europese regelgeving, binnen specifieke sectoren (vb. koerierdiensten, post). Er kan controle plaatsvinden van de aangiften alsook van de operatoren;
 • de cel “Safety & Security” in Brussel, die instaat voor het uitvoeren van de Europese Veiligheidsrisicoanalyse en die beslissingen neemt i.v.m. het stoppen van de goederen op de plaats van vertrek of op de plaats van binnenkomen in de EU;
 • de regiekamers (diensten “dispatching”), waar je instaat voor het plannen en opvolgen van de toezicht-, controle- en opsporingsactiviteiten;
 • de teams controleregie die instaan voor de operationele risicoanalyse en verfijning van selecties en die controleopdrachten geven aan de diensten op het terrein.

Je hebt contacten met belastingplichtigen, het bedrijfsleven, met andere diensten van de AAD&A of met andere overheidsdiensten (Federale Politie, FOD Economie, scheepvaartpolitie, FAVV…).

Je verzekert een correcte toepassing van fiscale en andere wetgeving door nazicht en verificatie van aangiften en controle van goederen, alsook door controles op het terrein en in bedrijven.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek. Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie. Je stemt in met het dragen van een uniform en afhankelijk van de dienst eventueel light bewapening (wapenstok en pepperspray).

Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).

De huidige uurregeling (zie ‘Werkgever’ voor meer details) is onder voorbehoud en kan wijzigen omwille van dienstorganisatorische of economische redenen. Je moet beschikken over de nodige flexibiliteit op vlak van shiften en bereid te zijn te werken in moeilijke en onvoorziene omstandigheden. Wanneer je de functie aanvaardt, verklaar je je akkoord om gedurende 4 jaar in shiften te werken, behoudens uitzondering (medische, sociaal-familiale redenen, promotie ed. - overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën).

Meer info over de jobinhoud?
Voor de functies in de Antwerpse haven (Antwerpen + Beveren):
Dhr. Robert Robbrecht, Regionaal Centrum Directeur van de regio Antwerpen
FOD Financiën
Telefoon: 02/577 79 19
E-mail: robert.robbrecht@minfin.fed.be
Telefoon dienst: 0257 758 60
E-mail dienst: da.regioman.oeo.antwerpen@minfin.fed.be

Voor de functies in Zaventem:
Dhr. Bart Vleugels, Regionaal Centrum Directeur van de regio Leuven (waaronder Zaventem/Machelen valt)
FOD Financiën
Telefoon: 02/577.97.92
E-mail: bart.vleugels@minfin.fed.be
Telefoon: 02/573.86.60
E-mail: da.regioman.leuven@minfin.fed.be 
 
Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Werkgever

Er zijn momenteel 20 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.
De openstaande plaatsen zullen zich hoofdzakelijk bevinden in Antwerpen, Beveren en Zaventem. Er wordt ook een reservelijst aangelegd waarbij er op korte termijn extra jobaanbiedingen zullen worden gedaan.

Hieronder vind je de specifieke diensten waar je terecht kan komen en hun uurregelingen:

ANTWERPEN/BEVEREN

Permanentiedienst
Van maandag tot zondag : 7u-19u en 19u-7u (waarvan 1u pauze)

Inspectie Megascan, megaports en scanner (Moto 7)
Vaste scanner: Van maandag tot vrijdag : 6u-14u06 en 13u54-22u00
Backscatter: Van maandag tot zondag : : 6u-14u06, 13u54-22u en 21u54-6u

Controleregie
Van maandag tot zondag: 6u-14u30, 8u-16u30, 13u30-22u en 22u-6u30

Team risicoanalyse – Team selectie pre-arrival – Team selectie pre-departure
Van maandag tot vrijdag 8u-16u30

Regiekamer
Van maandag tot zondag: 6u-14u30, 8u-16u30, 13u30-22u
 
Mobiel team 1,2,3,4,5, en 6 (verificatie en toezicht) Diensten : 212 – 363 – 3ways – 416 – 420 – Spitsenstraat – Luithagen – 730 – 1213 – 1227-1241 – 1333 – GIP LO – Lillo- 1700 – 1740 – GIP RO – 702 – 869 – 913
Van maandag tot vrijdag : 6u-14u30, 8u-16u30 en 13u30-22u
Zaterdag en zondag : 6u-14u30 en 13u30-22u

Mobiel team 9 (bewaking)
Van maandag tot zondag : 6u-14u30, 13u30 – 22u, 22u –6u
 
Luchthaven Deurne
Van maandag tot zondag : 5u-14u en 14u-23u
 
Diamond office
Van maandag tot vrijdag: 9u-17u15

ZAVENTEM

Cargo
Van maandag tot vrijdag : 6u45-14u51, 14u09-22u15, 22u-7u
Zaterdag en zondag : 7u-19u en 19u-7u (waarvan 1u pauze)
 
Bpost
Van maandag tot vrijdag : 6u-14u06 en 13u54-22u
 
Passagiersafdeling
Van maandag tot zondag : 6u45-14u51, 14u09-22u15, 22u-7u
 
Scanteam
Van maandag tot vrijdag : 6u45-14u51, 14u09-22u15, 22u-7u
Zaterdag en zondag : 7u-19u
 
Controleregie
Van maandag tot vrijdag : 6u45-14u51, 14u09-22u15, 22u-7u
Zaterdag en zondag : 7u-19u en 19u-7u (waarvan 1u pauze)

Regiekamer
Van maandag tot vrijdag : 6u45-14u51, 14u09-22u15 en 22u-7u
Zaterdag en zondag : 6u30-18u30 en 18u30-6u30 (waarvan 1u pauze)

Bewaking
Van maandag tot vrijdag : 6u00-14u06, 14-22u06 en 22-6u06
Zaterdag en zondag : 6u00-18u00 en 18u00-6u00 (waarvan 1u pauze) 

 
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de administratie der douane en accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Aanbod

Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1. 
Het gaat over een specifieke functie waarin je je engageert om in ploegensysteem te werken. De specifieke uurregelingen verschillen per dienst en kan je terugvinden onder het tabblad ‘Werkgever’. 

Loon

Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Meer informatie (o.a. een simulatie van de netto verloning) kan je vinden op www.jobfin.be

Bovenop je basisloon ontvang je ook een toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

Je ontvangt een procentuele (forfaitaire) toelage met een percentage van 1/1976ste van je bruto jaarwedde/uur:
 

 • 10% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week (niet tussen 22u en 6u)
 • 15% tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u)
 • 20% tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u
 • 25% als de prestaties enkel tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u geleverd worden

Bovenop de procentuele toelage zoals beschreven hierboven ontvang je een bijkomende toelage voor elke prestatie die je verricht tussen 22u en 6u, op zaterdag, zondag en feestdagen (zoals bepaald in het Ministerieel besluit van 18 december 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en zes uur). Deze toelage bedraagt (niet-geïndexeerd):

 • vanaf de eerste prestatie tussen 22u en 6u: 2.33 euro per uur
 • vanaf de eerste zaterdag die men presteert: 3.86 euro per uur
 • vanaf de eerste zondag en feestdag die men presteert: 5.44 euro per uur

Voordelen 

 • gevarieerde en maatschappelijk relevante job
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits at Work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • validatie van relevante ervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatieve vaardigheden.