Economist

78
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Job description

Je bent gemotiveerd en je wil graag een carrière opbouwen als economist bij de FOD Financiën? 
Daarbij bouw je je carrière op volgens je eigen ritme: wens je door te groeien of je horizon te verruimen door naar een andere functie uit te kijken, dan zijn er mogelijkheden te over. 
 

 • Je beheert en behandelt relatief complexe dossiers waarbij je beslissingen neemt, in overeenstemming met de geldende reglementering.
 • Je controleert dossiers (o.a. administratieve, boekhoudkundige, fiscale, fraude, …), je gaat na of de belastingplichtige de regelgeving inherent aan jouw administratie correct heeft toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je hen om toelichtingen of bijkomende documenten en zorg je voor de afhandeling ervan. In sommige gevallen word je gevraagd om de burger ter plaatse te ontmoeten.
 • Je zoekt proactief naar bijkomende informatie.
 • Je krijgt heel wat informatie te verwerken. Om efficiënt en effectief acties te ondernemen, zorg je dat je over de juiste informatie beschikt, ze grondig analyseert en er de juiste conclusies uit trekt.
 • Je staat in contact met burgers, bedrijven en collega’s. Soms kom je in contact met moeilijke gesprekspartners, maar dankzij je degelijke dossierkennis, je inlevingsvermogen en je overtuigingskracht kan je je doel bereiken.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt evoluties in je vakgebied op, daartoe kan je voortdurend opleidingen volgen.
 • Je werkt samen in een multidisciplinair team.


Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Meer info over de jobinhoud?

Contactpersonen Algemene Administratie van de Fiscaliteit:
Stefaan De Meulder - Centrumdirecteur 
Centrum P Antwerpen 
Tel.: 02 579 18 32 
E-mail: stefaan.demeulder@minfin.fed.be  

Liesbeth Van Rysselberghe - Centrumdirecteur 
Centrum KMO Antwerpen 
Tel.: 02 579 01 64 
E-mail: liesbeth.vanrysselberghe@minfin.fed.be 

Bernard Honoré – Centrumdirecteur 
Centrum GO Gent 
Tel.: 02 579 20 69 
E-mail: bernard.ar.honore@minfin.fed.be 

Contactpersoon Algemene Administratie van de Inning en de Invordering:
Aurélie Roelandts  
Attaché - Business Partner AAII
Tel.: 02 576 21 12
E-mail: aurelie.roelandts@minfin.fed.be 

Contactpersoon Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen:
Business Partner AAD&A
E-mail: bupa.da@minfin.fed.be 

Contactpersonen Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie:
Hildegarde Bertin 
Adviseur-generaal AABBI
Tel.: 02 577 02 54
E-mail: hildegarde.bertin@minfin.fed.be 

An Deconinck 
Adviseur-generaal AABBI
Tel.: 02 576 64 82 
E-mail: an.deconinck@minfin.fed.be  

Stijn Van Hove  
Adviseur-generaal AABBI
Tel.: 02 576 98 61 
E-mail: stijn.vanhove@minfin.fed.be  

Jan Helsen 
Adviseur-generaal AABBI 
Tel.: 02 578 97 05
E-mail: jan.helsen@minfin.fed.be  

Contactpersoon Algemene Administratie van de Thesaurie:
Werner Van Noppen  
Attaché AAThes
Tel.: 02 575 76 69
E-mail: werner.vannoppen@minfin.fed.be 
 

Werkgever

De FOD Financiën is op zoek naar minimum 78 economische profielen voor verschillende administraties. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen. De effectieve standplaatsen zullen bekend gemaakt worden wanneer je als laureaat een concreet jobaanbod ontvangt. De standplaatsen zijn onder voorbehoud van de effectieve noden bij aanwerving.

Je kan aangeworven worden voor één van volgende algemene administraties:

 • de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
 • de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
 • de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
 • de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
 • de Algemene Administratie van de Thesaurie


Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten. De buitendiensten zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je administratie. Je krijgt hierbij de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen. In functie van je evolutie en kennis stroom je daarna door naar een dienst Controle of Expertise.

 • Bij een dienst Beheer behandel je de fiscale dossiers over belastingen en heffingen. Je zorgt voor de correspondentie en zoekt indien nodig de correcte informatie op om zo zelfstandig pv’s en verslagen op te stellen. Opzoekingen in de beschikbare documentatie worden (al dan niet op vraag van interne of externe klanten) uitgevoerd. Je maakt daarbij gebruik van de specifieke informaticatools van FOD Financiën. Je ontvangt belastingplichtigen aan het loket en beantwoordt de frequent voorkomende vragen via telefoon. Je reikt attesten uit in verband met de fiscale toestand (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een studiebeurs) aan wie er recht op heeft.
 • Bij een dienst Controle ben je betrokken bij alle stappen in het proces van de belastingheffing. Je controleert belastingaangiften op kantoor en bij de belastingplichtigen, onderzoekt de strikte naleving van de fiscale reglementering en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op om de inbreuken te regulariseren.
 • Bij een dienst Expertise ben je betrokken bij alle stappen in de behandeling van geschillen. Je belangrijkste taak bestaat uit het behandelen en het opvolgen van administratieve en gerechtelijke geschillen.

De AAFisc garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn. Dit doet ze door overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om te zetten in eenduidige instructies en werkmethoden en door een coherente toepassing van de geldende regels te verzekeren. De AAFisc verwerkt de aangiftes van particulieren, KMO’s en GO's, voert gerichte controles en opsporingen uit en staat in voor het behandelen van de geschillen die daarbij ontstaan.


De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) waakt over een snelle inning van de (fiscale en niet-fiscale) schulden en een correcte boekhouding van de betalingen. Ze verzekert het optimaal invorderen van schulden die niet spontaan betaald werden, alsook het correct en efficiënt terugbetalen van tegoeden aan burgers en bedrijven. Ze verdeelt de ontvangsten onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden (zijnde de Gewesten en gemeenten).  


De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) bevordert de internationale handel door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Ze verzekert de veiligheid van de burgers en de financiële belangen van de Europese Unie door invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer te innen en te controleren. 


De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI) strijdt tegen de georganiseerde en grootschalige ernstige fiscale fraude. Ze houdt zich bezig met grote fraudezaken die gepaard gaan met georganiseerde economische en financiële criminaliteit, zoals bijvoorbeeld carrouselfraude en misbruik van bedrijfsactiva. 


De Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) is belast met het beheer van de Deposito- en Consignatiekas, van de Koninklijke Munt van België en het Garantiefonds. Ze voert strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de behandeling van aangelegenheden eigen aan de reglementering van de financiële markten en diensten. Tot slot staat ze in voor het beheer en de coördinatie van de financiële relaties op bilateraal, Europees en internationaal met betrekking tot economische politiek, handel en ontwikkeling. 


De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedrevencorrectinteger en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Aanbod

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 38.854,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Profiel

Gedragsgerichte competenties
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert actief de eigen groei in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore. 


Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt ervaring in het fiscale domein. 

Deelnemingsvoorwaarden
 

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Opgelet! Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 
 

Type of contract