Expert in nieuwe technologieën A2

6 plaatsen
Jobaanbod

Provincie

 • Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG21157

Job description

Infosessie

Een voorstelling van de functie vindt plaats op 08-06-2021 om 18u via onderstaande Teams-link. Vooraf inschrijven is niet nodig, je hoeft alleen maar in te loggen via onderstaande link: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 • Je werkt met fysieke metingen (beelden van scanners, metingen van spectrometers, signalen,…) komende van verschillende bronnen.
 • Je gebruikt deze fysieke metingen om nuttige informatie te extraheren voor dataminingmodellen of selectieregels voor controle.
 • Je ontwikkelt artificiële intelligentie -algoritmen (machine learning, objectherkenning, patroondetectie, enz.) om de extractie van informatie te automatiseren en, indien nodig, om fraude te detecteren via bijzonderheden in de fysieke metingen.
 • Je koppelt deze informatie aan transactionele data opgeslagen in databanken en bouwt modellen die fraude detecteren.
 • Je werkt mee aan de implementatie van deze modellen en algoritmen in het controleproces.
 • Je verzamelt de resultaten van deze modellen en algoritmen en zorgt voor monitoring. Je onderhoudt ze om de opvolging en betrouwbaarheid van de verwerking te garanderen.
 • Je werkt samen met diensten op het terrein om je kennis, en die van het team, bij te werken met betrekking tot relevante bijzonderheden die je kan tegenkomen bij fysieke metingen.
 • Je verzekert een maximale automatisatie van de verwerkingen.
 • Je werkt samen met dataminers en de diensten fiscale en niet-fiscale risicoanalyse om informatie en fysieke eigenaardigheden te integreren in voorspellende modellen om fraude op te sporen of om te gebruiken in selectieregels voor controle.
 • Je levert technische bijstand aan de diensten fiscale en niet-fiscale risicoanalyse door oplossingen voor te stellen, door gebruik te maken van fysieke metingen, om risico’s van bepaalde thema’s af te dekken.
 • Je volgt de evoluties binnen je vakgebied op om optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie. Je houdt je technische kennis voortdurend up to date.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.


Meer info over de jobinhoud?
Hannes Velghe
Dataminer - Algemene Administratie Douane & Accijnzen
FOD Financiën
Tel: 0257 832 98
E-mail: hannes.velghe@minfin.fed.be


Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 0257 257 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

 

Werkgever

 

Er zijn 6 vacante plaatsen (NL of FR) binnen het team Innovatieve analysetechnieken en Artificial Intelligence (AI) - departement Risicomanagement van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën.
De standplaats bevindt zich in Brussel, Koning Albert II Laan 33.

Binnen het team AI van het departement Risicomanagement ligt de focus voornamelijk op het uitbouwen van analysetechnieken en artificial intelligence. Dit gebeurt door het aanwenden van data, gegenereerd uit het gebruik van innovatieve controletechnieken binnen de AAD&A (vb. analyse van scanbeelden). De resultaten van de analyses worden geïntegreerd in de geautomatiseerde risicoanalyse en worden dan meegenomen in de beslissing of een controle al dan niet noodzakelijk is.

Het departement Risicomanagement van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is bevoegd voor de ontwikkeling en de methodologie van het risicobeheer.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.
Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen voor de bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.
Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Profiel

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van statistische analyse (beschrijvende en inductieve statistiek).
 • Je hebt een goede kennis van programmeren en algoritmiek.
 • Je hebt een goede kennis van automatische gegevensverwerking.
 • Je hebt een goede kennis van wiskundige modellering.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Een goede motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van artificiële intelligentie (machine learning, objectherkenning, beeldsegmentatie, clustering…).
 • Je hebt een goede ervaring met signaalverwerking (beeld, geluid, video of instrumentele metingen).
 • Je hebt een goede kennis van databanken.
 • Je beheerst de programmeertaal Python.
 • Je hebt een goede kennis van informaticatoepassingen (MS Office, beheer van bestanden…).
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.

 

 

Deelnemingsvoorwaarden

 

Vereist diploma en werkervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 1 jaar:

 • diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • Bio-ingenieur, Landbouwkunde;
  • Wetenschappen;
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties);
  • Industrieel ingenieur (alle opties);
  • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker.


OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie.
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.


Onder relevante professionele werkervaring verstaan we, een professionele werkervaring in minstens één van volgende taken:

 • de ontwikkeling van algoritmen in artificiële intelligentie,
 • de toepassing van signaalverwerkingstechnieken (geluid, beeld, video of instrumentele metingen),
 • de ontwikkeling en programmering van voorspellende of beschrijvende wiskundige modellen.


Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

 

Infosessie Expert nieuwe technologieën A2

08-06-2021, 18uur

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Type of contract