Financieel deskundige - Niveau B - Vergunningen (Leuven) (startbaanovereenkomst)

1 plaats
Jobaanbod
Stad: 
Leuven
Vereist diploma: 
Bachelor
Administratie: 
Douane en Accijnzen

Jobinhoud

Als dossierbeheerder sta je in voor het behandelen van dossiers volgens de geldende reglementering en procedures (fiscale wetgeving, instructies, richtlijnen…) binnen de Algemene Administratie Douane & Accijnzen, pijler Klantenmanagement teneinde een beslissing te nemen over de behandeling van klantendossiers met betrekking tot vergunningen en autorisaties, over de uit te voeren administratieve en boekhoudkundige controles, het analyseren van het dossier en de geldende reglementering of procedures erop toepassen.

Het team is gericht op het opstellen, verlenen, weigeren, aanpassen of intrekken van vergunningen en certificaten/autorisaties (zoals AEO) aan operatoren na het verzamelen en analyseren van informatie, met als doel het faciliteren van de legale handel zonder afbreuk te doen aan de waarborg van de naleving van de douanewetgeving.

Op regionaal niveau worden alle vergunningen en autorisaties afgeleverd die niet grensoverschrijdend zijn (deze laatste worden op centraal niveau behandeld). Voor complexe vergunningen kan er wel bijstand gevraagd worden van de experten uit de centrale afdeling ondersteuning en/of de centrale afdeling vergunningen. Daarnaast behoren het begeleiden van klanten, adviesverlening, werven, promotie-activiteiten en het beheer van de klantendossiers tot de kernactiviteiten van deze teams.

 

Mogelijke taken

  • Uitvoeren van de vastgelegde fases in het dossier volgens de bestaande procedures of voorschriften en de gepaste informaticatoepassingen vervolledigen.
  • Vervolledigen van de documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften.
  • Toezicht houden op en controleren van technische of financiële gegevens van de dossiers en, in geval van ruimte tot interpretatie van procedures, regels of wetgeving, een persoonlijke analyse uitvoeren en de verbanden tussen de verschillende gegevens leggen

 

Werkgever

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Administratie der Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Administratie der Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de administratie der douane en accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Contactpersoon

Bart Vleugels 
da.regioman.leuven@minfin.fed.be
0257 797 92 

 

Interesse?

Vul uw  kandidatuur online in.

Vereiste ervaring): 
De startbaanovereenkomst (ook wel Rosettacontract genoemd) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.