Fiscaal controleur – Douane en Accijnzen

5
Jobaanbod

Stad

Vlaanderen en Brussel

Vereist diploma (aanbod)

Bachelor

Dienst(en)

Referentienummer

ANG23009

Job description

Er zijn minstens 5 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A). De plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen. De opdrachten van douaniers zijn heel verschillend en uitdagend:

  • je helpt mee de samenleving beschermen en de internationale handel bevorderen door het beheer van de buitengrenzen en de veiligheid van de logistieke keten te verzekeren.
  • je staat mee in voor inning en controle van invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer, spoort en pakt oneerlijke en onwettige handel aan en bevordert legitieme economische activiteiten.
  • je werkt (inter)nationaal samen met andere overheidsdiensten en wethandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.

Laat je verder overtuigen en ontdek hier het werk van de Belgische douane:
https://www.youtube.com/watch?v=-jYq4S3G2w4

Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de algemene administratie door een uniform te dragen.
Bij de AAD&A kom je terecht in de afdeling eerstelijnscontrole, tweedelijnscontrole of aangiftebehandeling binnen de Administratie Operaties:

  • Je behandelt dossiers en voert fysieke en/of documentaire controles uit volgens de geldende reglementering en procedures (fiscale wetgeving, instructies, richtlijnen…).
  • Je analyseert dossiers en past de geldende reglementering of procedures erop toe.
  • Je beslist over hoe je de dossiers behandelt en hoe je de controles uitvoert en volgt dit op.
  • Je voert de vastgelegde fases in het dossier/de controle uit volgens de bestaande procedures of voorschriften en werkt met de gepaste informaticatoepassingen.
  • Je vervolledigt de nodige documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften.
  • Je geeft inlichtingen en beantwoordt vragen of klachten over dossiers of controles aan interne medewerkers (controleurs van de eigen algemene administratie of collega’s van andere algemene administraties) en externen (belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger).
  • Je houdt je kennis up-to-date. Je raadpleegt hiervoor gespecialiseerde literatuur en volgt evoluties in de wetgeving op.

De afdeling eerstelijnscontrole is verantwoordelijk voor de aangiftegebonden eerstelijnscontroles, controles bij gekende operatoren, specifieke bewakings- en controleopdrachten en controles op de openbare weg.
De controleopdrachten bestaan onder meer uit het controleren van de naleving van de wet- en/of regelgeving, met inbegrip van het vaststellen van inbreuken binnen het fiscaal domein van de inning van eigen middelen en nationale belastingen en binnen het niet-fiscaal domein van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.
Opgelet! De uitoefening van deze functies vergt enige flexibiliteit in arbeidstijd. Het is namelijk mogelijk dat je soms prestaties moet verrichten buiten de normale uurroosters zoals ’s avonds, s’ nachts, op zater-, zon- en feestdagen. 
Opgelet! Er kan gewerkt worden met een systeem van wachtdiensten. Controleopdrachten kunnen tijdens en buiten de kantooruren worden uitgevoerd op verschillende locaties in de regio waaraan je wordt toegewezen. 
Je bent dan ook bereid om onregelmatige prestaties en wachtdiensten uit te voeren wanneer je laureaat bent van deze functie.

De afdeling tweedelijnscontrole bestaat uit het Team Vergunningen en het Team ABC (administratieve en boekhoudkundige controle).

Het Team Vergunningen verzamelt en analyseert informatie en gebruikt die voor het opstellen, verlenen, weigeren, aanpassen of intrekken van vergunningen aan operatoren. Het doel is het vergemakkelijken van de legale handel, zonder afbreuk te doen aan de douanewetgeving. Het begeleiden en werven van klanten, het verlenen van advies en het beheer van klantendossiers zijn eveneens kernactiviteiten van deze teams.

Het Team ABC voert administratieve en boekhoudkundige controles en system based controles uit. Bij administratieve controles wordt nagegaan of aangiftes, commerciële documenten en andere administratieve gegevens van economische operatoren overeenstemmen. Men controleert ook de registers, geschriften en voorraadadministratie van economische operatoren en verifieert de naleving van de verplichtingen van de verleende vergunningen. Bij boekhoudkundige controles wordt onderzoek gevoerd naar diverse elementen van de boekhouding (algemeen of analytisch) over douane- en accijnsmaterie. Bij system based controles wordt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de systemen van de operator voor douane- en accijnsmaterie grondig geëvalueerd. Grote operatoren of bedrijven die een AEO-certificaat aanvragen worden individueel benaderd voor het risicobeheer.

Binnen de afdeling Aangiftebehandeling verloopt de administratieve verwerking van douanedocumenten. De diensten in de regio zijn verantwoordelijk voor de ontvangst en de verwerking van documenten, voor regularisaties van aangiften, voor het innen in speciën, voor het innen en terugbetalen van borgstellingen, voor het behandelen van teruggavedossiers, voor het voeren van nasporingen, enzovoort.

De Administratie Operaties is verantwoordelijk voor de controle-opdrachten op operationeel niveau waarvan de uitvoering aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen toevertrouwd werd volgens alle wettelijke en reglementaire, nationale en internationale bepalingen op basis van de prioriteiten vastgelegd door de Administrateur-generaal en met betrekking tot de voorgeschreven werkmethoden uitgewerkt door het departement Werkmethoden.
De centrale component van de Administratie Operaties is samengesteld uit teams Operationele expertise (douane 1, douane 2, douane 3, niet-fiscaal, accijnzen, aangiftebeheer) en uit teams Operationele ondersteuning (managementondersteuning, e-audit, communicatie, Nationaal Operationeel Contactpunt). Deze teams zetten hun expertise in en ondersteunen zowel het management, als de 7 regionale centra van Operaties (zijnde Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Luik en Bergen).

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Meer info over de jobinhoud?
Dienst HR Business Partners
E-mail: bupa.da@minfin.fed.be

 

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: 
infojobs@minfin.fed.be

Type of contract