Fiscaal controleur - Inning & Invordering

Minstens 5 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

  • Bachelor

Referentienummer

ANG22229

Job description

Er zijn minstens 5 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAIII), nl. bij een team Invordering of een team Inning. De plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen.

Team Invordering:
•    Je start invorderingsdossiers op bij burgers of ondernemingen die niet spontaan hun belastingen, taksen en rechten betalen. 
•    Je voert solvabiliteitsanalyses uit op basis van informatie uit de databank van de FOD Financiën en/of op basis van inlichtingen die je inwint bij verschillende instanties.
•    Je verzamelt zelfstandig de nodige informatie om invorderingsacties te ondernemen en indien nodig vorder je in via een gerechtsdeurwaarder of bij een derde. Je past hierbij de door onze FOD ontwikkelde invorderingsstrategie toe.
•    Je staat afbetalingsplannen toe volgens de bevoegdheden van jouw team.
   
Team Inning
•    Je beheert dossiers volgens de Inningstrategie.
•    Je geeft de juiste bestemming aan betalingen die niet automatisch verwerkt werden via het gebruikte informaticasysteem.
•    Je doet opzoekingen in de databanken en/of neemt contact op met de uitvoerder van de betaling.
•    Je beslist hoe de terugbetaling van belastingen wordt geregeld: ofwel door ze toe te wijzen aan de betaling van openstaande schulden, ofwel door ze rechtstreeks terug te betalen aan de rechthebbende(n).

De Invorderingsteams staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Invordering. Ze zijn bevoegd voor de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden die op de vervaldag niet spontaan werden betaald.

De teams Inning staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Inning. De inningsteams zijn bevoegd voor het verwerken van de betalingen van uitlopende fiscale materies. Zoals o.a. het wachtregisterbeheer (het bestemmen van betalingen met onduidelijke mededeling), maar ook de boekhoudkundige rapportering. Het team staat in voor de operationele verwerking van de teruggaven (directe belastingen en btw). Ook het beheer van bepaalde bronbelastingen (bijvoorbeeld: bedrijfsvoorheffing) behoort tot de taakomschrijving van een inningsteam.

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) waakt over een snelle inning van de (fiscale en niet-fiscale) schulden en een correcte boekhouding van de betalingen. Ze verzekert het optimaal invorderen van schulden die niet spontaan betaald werden, alsook het correct en efficiënt terugbetalen van tegoeden aan burgers en bedrijven. Ze verdeelt de ontvangsten onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden (zijnde de Gewesten en gemeenten).

 

Meer info over de jobinhoud?
Steven Exelmans 
Tel.: 02 576 13 03
E-mail: steven.exelmans@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

 

Type of contract