Fiscaal Controleur Mobiel team Vilvoorde -

1 plaats
Jobaanbod

Provincie

 • Vlaams-Brabant

Stad

Vilvoorde

Vereist diploma (aanbod)

 • Bachelor

Dienst(en)

Referentienummer

XNC21037

Job description

Als fiscaal controleur bij de AAD&A maak je deel uit van een polyvalent team dat inzetbaar is voor eerstelijnscontroles zoals verificatie- en toezichtstaken bij economische operatoren of controles op de openbare weg. De fiscaal controleur bij Controle DA Vilvoorde zal eerstelijnscontroles op fiscaal en niet-fiscaal gebied uitvoeren. 

Concreet zal je takenpakket bestaan uit volgende taken: 

 • Uitvoering van fysieke verificaties op goederen; 

 • Uitvoering van documentaire controles op douaneaangiften, accijnsaangiften, vergunningen, certificaten en handelsdocumenten; 

 • Feedback rapportering van uitgevoerde controles; 

 • Toepassing van de voorgeschreven wetgeving, reglementering en richtlijnen m.b.t. de te behandelen douane- en accijnsmaterie; 

 • Bijwoning en registreren van opnemingen en vernietigingen van douane- en accijnsgoederen; 

 • Afhandeling van de vastgestelde overtredingen; 

 • Preventief optreden om mogelijke risico’s inzake fraudemechanismen af te dekken; 

 • Samenwerking met andere FOD’s en externe overheidsdiensten; 

 • Verstrekking van info en verlenen van bijstand aan operatoren. 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek. 

Aanbod

Werkgever 

FOD Financiën 

Er is 1 vacante plaats binnen Controle 1e lijn (mobiel team) van de Administratie Operaties van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AADA) van de FOD Financiën. De openstaande plaats bevindt zich in Vilvoorde (Groenstraat 51-57, 1800 Vilvoorde).  

Het mobiel team voert eerstelijnscontroles zoals verificatie- en toezichtstaken bij economische operatoren of controles op de openbare weg. De fiscaal controleur bij Controle DA Vilvoorde zal eerstelijnscontroles op fiscaal en niet-fiscaal gebied uitvoeren. De domeinen waarbinnen de controles op fiscaal gebied plaatsvinden hebben betrekking op de correcte inning of ontheffing van de verschuldigde eigen middelen en nationale belastingen. Controles op niet-fiscaal gebied situeren zich in de domeinen van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. De controleopdrachten worden aangestuurd door de regiekamer van de directie Leuven. Bij de toewijzing van de controleopdrachten wordt gebruik gemaakt van de mobiele applicatie MODA. De opdrachten bestemd voor de eerstelijnsdiensten zijn uiteenlopend van aard en kunnen betrekking hebben op aangiftegebonden controles, exploitatiecontroles en specifieke controleopdrachten. 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de fiscale, economische en maatschappelijke belangenbehartiging van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang. 

De AAD&A vervult ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt essentieel bij tot de economische welvaart doordat ze actief deelneemt aan de uitvoering van beschermings-, ordenings- en stimuleringsmaatregelen van de Europese markt. Zo verbetert het concurrentievermogen van onze ondernemingen, hetgeen op zijn beurt de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming en de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, de kwaliteit van het leefmilieu en de veiligheid van de samenleving. 

Door haar exclusieve band ten opzichte van het grensoverschrijdend goederen- en personenverkeer is de AAD&A zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om goederencontroles uit te voeren. Alsook zorgt zij voor de naleving van de reglementeringen die aansluiten bij haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en wapens. 

Je merkt dat de AAD&A een zeer uitgebreid takenpakket heeft. 

  

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 

 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 

 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar; 

 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 

 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

Vacatures 

 • Aantal (1) - Vilvoorde 

http://financien.belgium.be/ 

Aanbod 

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 
 
Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar.  
  
Loon 
Minimum aanvangswedde: €29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 
Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 

 • voordelige hospitalisatieverzekering 

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work 

 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 

 • allerlei sociale voordelen 

 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 

 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 

 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 

 • glijdende werkuren in een 38-uren week 

 • 26 verlofdagen per jaar 

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 

Contract: Contractueel 

Werkregime: Voltijds 

Profiel

Competenties 

Gedragsgerichte competenties 

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden. 

  

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore. 

Deelnemingsvoorwaarden 

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: 

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie 

 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie 

 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School 

 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan 

 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur. 

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

  

Aanstellingsvoorwaarden 

Om deze functie uit te oefenen, dien je te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Belg zijn 

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 

 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

  

Rijbewijs B is noodzakelijk. 

Niveau 

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type) 

Selectieprocedure 

Screening van deelnemingsvoorwaarden. 
 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 
 
De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. 
 
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 
Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview. 
 
Interview (ongeveer 30 min): 
 
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 
 
Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 
 
Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 
 
Meer info? 
Meer info over de selectieprocedure? 
Informeer via rosetta@minfin.fed.be 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 31/03/2021. 
 
Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen. 
 
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail 

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf 

Gelijke kansen 

Contactgegevens 

Stefanie Teirlinck - Teamchef Controle Vilvoorde 
P: 02/578.75.01 
E: stefanie.teirlinck@minfin.fed.be 

 

Wil je meer weten? Volg dan zeker onze online jobday, inclusief FB Live, deze donderdag 11/02 van 10u tot 19u. Lien 'online jobday' : De FOD komt naar jou toe | JobFin Lien 'FBlive' : Jobfin@Live | Facebook

Type of contract