Jurist - Selor ANG18227

55 plaatsen
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Master
Referentienummer: 
Jurist - Selor ANG18227

Jobinhoud

FOD Financiën is op zoek naar juristen voor verschillende administraties.

 

AAFisc

Er zijn 30 plaatsen bij de Algemene Administratie Fiscaliteit.

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel of bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel. Momenteel zijn er onder andere plaatsen in Leuven, Brugge, Mechelen, Antwerpen en Brussel.

De Algemene administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn.

Bij een dienst Controle ben je betrokken bij alle stappen in het proces van de belastingheffing. Je controleert belastingaangiften op kantoor en bij de belastingplichtigen, onderzoekt de strikte naleving van de fiscale reglementering en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op teneinde de inbreuken te regulariseren.

Bij een dienst Expertise ben je betrokken bij alle stappen in de behandeling van geschillen. Je belangrijkste taak bestaat uit het behandelen en het opvolgen van administratieve en gerechtelijke geschillen.

De dienst Operationele Expertise en Ondersteuning zorgt voor specifieke juridische expertise en bestaat uit acht inhoudelijk afgebakende entiteiten: personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, taxatieprocedure & verplichtingen, tax audit & compliance management, internationale betrekkingen, geschillen en applicatiebeheer & business analyse.
 

AAD&A

Er zijn 5 plaatsen in Brussel en 2 plaatsen in Antwerpen bij het departement Geschillen & Administratieve beroepen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) bevordert de internationale handel door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Deze dienst verzekert de veiligheid van de burgers en de financiële belangen van de Europese Unie door de invoerrechten, de accijnzen en de BTW bij invoer te innen en te controleren.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Administratie der Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Administratie der Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Binnen de Algemene administratie van de Douane en Accijnzen kan je tewerkgesteld worden binnen het departement Geschillen & Administratieve beroepen. Deze is belast met het uitvoeren van het bijzondere strafrecht inzake douane en accijnzen en staat als zodanig in voor het bestraffen en opvolgen van inbreuken tegen de Europese en nationale wetgeving inzake douane –en accijnsmaterie, het innen van de schuld die hieruit voortvloeit en het uitvoeren van de opgelegde straffen.

Hun belangrijkste missies zijn:

 • Het behandelen van inbreuken op de douane- en accijnswetgeving tot en met de uitvoering van gerechtelijke uitspraken.
 • Het invorderen van de betrokken rechten.
 • Het indienen en behandelen van rechtszaken voor de rechtbank.
 • Het behandelen van beroepsprocedures.

Het departement behandelt eveneens de administratieve beroepen die zijn ingediend tegen beslissingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

 

AABBI

Er zijn 3 plaatsen bij een dienst Geschillen van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie.

De Algemene administratie van de Bijzondere belastinginspectie strijdt tegen de georganiseerde en grootschalige fiscale fraude.

Een dienst juridische geschillen verstrekt juridische adviezen inzake fiscaliteit aan de teams die met fiscale onderzoeken belast zijn en behandelt het juridische gedeelte van de verdediging van de administratie en van de rechtsvorderingen die bij de hoven en rechtbanken worden ingesteld.

 

AAII

Er zijn 2 plaatsen in Brussel, 1 plaats in Leuven, 1 plaats in Antwerpen en 1 plaats in Brugge bij een Juridische dienst; en 5 plaatsen in Antwerpen, 2 plaatsen in Lier, 1 plaats in Brasschaat, 1 plaats in Turnhout en 1 plaats in Brussel bij een team Invordering van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering.

De Algemene Administratie van de Inning en Invordering is (in het bijzonder) verantwoordelijk voor de invordering van fiscale en non-fiscale schulden die niet spontaan door de debiteuren worden betaald.

De Juridische dienst staat onder de leiding van de Adviseur-Generaal Inning en Invordering – Gewestelijk directeur en maakt deel uit van de pijler Juridische ondersteuning.

De Cellen Collectieve Procedures, die instaan voor de insolventieprocedures vallen eveneens onder de bevoegdheid van de Adviseur-Generaal Inning en Invordering – Gewestelijk directeur.

De Juridische dienst is verantwoordelijk voor de behandeling van de gerechtsdossiers in eerste aanleg en in graad van beroep, en dit zowel in zaken waar de administratie optreedt als eiser (offensieve vorderingen) als in zaken waar de administratie optreedt als verweerder (defensieve vorderingen).

De Invorderingsteams staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Invordering. Ze zijn bevoegd voor de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden die op de vervaldag niet spontaan werden betaald.

 

FOD Financiën

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Opdrachten en taken

Jurist - Selor ANG18227

Aanbod

FOD Financiën is op zoek naar juristen voor verschillende administraties. Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

AAFisc

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel of bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel.

Binnen een dienst Operationele Expertise en Ondersteuning voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen deze voorbeelden tot je takenpakket behoren:

 • Je behandelt antwoorden op verzoeken om inlichtingen. 
 • Je geeft inlichtingen, schriftelijk of telefonisch, inzake je specialisatiematerie.
 • Je verwerkt en beheert deze dossiers in de hiervoor voorziene toepassingen binnen de voorziene behandelingstermijnen.
 • Je stelt statistieken op.
 • Je neemt actief deel aan workshops.
 • Je coördineert projecten (analyse, testen,…)

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie pijlers: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO).

In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je pijler.

In functie van je evolutie en kennis stroom je hierna door naar een dienst Controle of Expertise. Eens je ingewerkt bent, bestaat je job onder andere uit de onderstaande taken:

Dienst Expertise

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.

Dienst Controle

 • Je controleert de belastingaangiften, boekhouding en nodige bewijsstukken die de belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger hebben ingediend.
 • Je bent belast met de controlebezoeken in de professionele vestigingen en/of privévestigingen van belastingplichtigen en je doet er de nodige vaststellingen.
 • Je stelt de berichten van wijziging, processen-verbaal en kennisgevingen van aanslag van ambtswege op en je controleert de gegeven antwoorden.
 • Je verbetert de werkelijke fouten in de belastingaangifte.
 • Je beantwoordt op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten en je geeft hen de gewenste informatie.

Meer info over de jobinhoud?

 

AAD&A

Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen zal je tewerkgesteld worden bij het departement Geschillen & Administratieve beroepen. Je zal er als jurist volgende taken opnemen:

 • Je volgt invorderingsdossiers op.
 • Je beheert het invorderingsproces, inclusief de samenwerking met andere lidstaten.
 • Je bereidt beslissingen inzake administratieve beroepen voor.
 • Je behandelt principezaken inzake geschillen.
 • Je staat mee in voor het beheer van de boekhouding B van de Eigen Middelen van de Europese Unie en de schuldendatabank.
 • Je volgt invorderingsdossiers op nationaal en Europees vlak op.
 • Je stelt de verslagen en rapporten op van de diverse contacten met de Europese Commissie.
 • Je volgt materiegebonden vergaderingen op nationaal en Europees vlak op.

Meer info over de jobinhoud?

 

AABBI

Binnen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie zal je tewerkgesteld worden bij een dienst Geschillen. Je zal er als jurist volgende taken opnemen:

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je zoekt relevante rechtspraak en rechtsleer op via onder meer juridische databanken en andere voorhanden zijnde informatie met het oog op het onderbouwen van het administratieve standpunt en het weerleggen van het standpunt van de tegenpartij.
 • Je behandelt het juridische gedeelte van de verdediging van de administratie en van de rechtsvorderingen die bij de hoven en rechtbanken moeten worden ingesteld.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.

Meer info over de jobinhoud?

 

AAII

Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering kan je tewerkgesteld worden bij een Juridische dienst of bij een team Invordering. Invordering is een combinatie van fiscaal recht, burgerlijk recht en procesrecht.

Bij een Juridische dienst zal je takenpakket er als jurist als volgt uitzien:

 • Je behandelt de dossiers inzake administratieve geschillenprocedure en stelt een gemotiveerde beslissing op (bv. vrijstelling van nalatigheidsinteresten, toekennen van het onbeperkt uitstel van de invordering, toekennen van een afbetalingsplan in het kader van een administratieve schuldenregeling).
 • Je bereidt het dossier voor ter attentie van de departementsadvocaat in geval van een rechtsgeschil en ontwikkelt juridische argumenten (in samenwerking met de advocaat die belast is met het dossier).
 • Je verdedigt de belangen van de Administratie in collectieve procedures (collectieve schuldenregeling, faillissement, vereffening) tegenover de schuldbemiddelaars, curatoren en vereffenaars.
 • Je vertegenwoordigt de Administratie voor de Rechtbank van Koophandel in procedures van gerechtelijke reorganisatie.
 • Je verstrekt een duidelijk juridisch advies voor de vragen met betrekking tot verschillende aspecten van het recht, die worden gesteld door verschillende actoren (dossierbeheerders, management, teams invordering, teams inning, enz.).
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de recente wetgeving, de rechtspraak en de relevante rechtsleer teneinde deze laatste evoluties op te nemen in het advies, de conclusies of de memories.

Indien je bij een team Invordering tewerkgesteld wordt, zal je als jurist volgende taken uitvoeren:

 • Je maakt een solvabiliteitsanalyse van de schuldenaren door inlichtingen te verzamelen in de diverse gegevensbanken van de FOD Financiën.
 • Je stelt de juiste invorderingsactie door zich met name te baseren op de voorspellende Datamining-modellen die zijn ontwikkeld door de Administratie en op de richtlijnen van de invorderingsstrategie.
 • Je verzekert de opvolging van het dossier door de geboekte resultaten en de eventueel nog te ondernemen acties te onderzoeken.
 • Je neemt de zekerheden die nuttig zijn om de rechten van de Schatkist te vrijwaren (met name hypothecaire inschrijving en borgstelling).
 • Je analyseert de verzoeken tot spreiding van de schuld en beslist over de toekenning van een afbetalingsplan.
 • Je maakt een insolvabiliteitsverslag op wanneer de schuld niet invorderbaar is, teneinde dit voor te leggen aan de Gewestelijk directeur (bevoegd om te beslissen over de afstand van de invordering).

Meer info over de jobinhoud?

 • Pascal Vermeiren - Adviseur-Generaal - Contactpersoon voor de functie bij een Juridische dienst - 0257 771 53 - pascal.vermeiren@minfin.fed.
 • Marc Vanhaute - Adviseur-Generaal - Contactpersoon voor de functie bij een team Invordering - 0257 906 92 - marc.vanhaute@minfin.fed.

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
 • Redeneervaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Aangezien de functie direct gelinkt is met specifieke kennisdomeinen, is het van belang dat je een uitgebreide motivatie en affiniteit inzake deze materie kan voorleggen.
Meer informatie is in eerste instantie terug te vinden op onze website. Daarnaast kan ook de contactpersoon hierboven vermeld meer info geven over de jobinhoud.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt dan ook harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.