Jurist voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

minstens 5 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG22498

Job description

Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kan je tewerkgesteld worden bij het departement Geschillen (Brussel of één van de regio’s) of het departement Wetgeving (Brussel).

Het departement Wetgeving heeft als hoofdtaak de conformiteit bewaren van de toegepaste wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat er coherentie bestaat tussen de werking binnen de verschillende diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Europese en nationale douane - en accijnswetgeving.

Je zal er als jurist volgende taken opnemen:

 • Je stelt wetteksten op.
 • Je zet complexe regelgevende teksten (bv. verdragen, wetten, decreten, besluiten,...) in duidelijke, begrijpelijke en toepasbare commentaren of richtsnoeren (bv. instructies, circulaires) om voor operationele diensten en belanghebbenden en volgt deze op.
 • Je maakt analyses van gegevens die kunnen worden gebruikt bij de evaluatie van (nieuwe) regelgeving op het gebied van douane en accijnzen. 
 • Je beantwoordt beleidsvragen over douane- en accijnswetgeving.
 • Je behandelt principevragen in het algemeen.
 • Je behandelt prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie,  vragen voor het Grondwettelijk Hof, arresten Cassatie.
 • Je neemt deel aan vergaderingen, zowel op Europees als nationaal niveau, in het kader van het opstellen/wijzigen van de wetgeving, het uitwerken van voorstellen.

 

Het departement Geschillen staat in voor de afhandeling van overtredingen via een transactie zoals een minnelijke schikking of via strafrechtelijke vervolging, telkens op basis van een concreet dossier opgesteld door één van de andere departementen.

Je zal er als jurist volgende taken opnemen:

 • Je verzekert de opvolging van de aan jou toegewezen dossiers op.
 • Je verzamelt van alle bewijsstukken in een dossier.
 • Je maakt gemotiveerde nota’s op die de behandeling van het dossier verantwoorden.
 • Je antwoordt op de gestelde vragen van interne en externe klanten die betrokken zijn in een dossier.
 • Je neemt deel aan seminaries.
 • Je informeert je over de evolutie van de wetgeving

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.
 

Aanbod

Er zijn minstens 5 vacante plaats bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Het departement Wetgeving is verantwoordelijk voor de uitwerking van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake douane en accijnzen of hieraan mee te werken, voor het geven van een uniforme interpretatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen, onder meer via commentaren in de vorm van circulaires. Ze zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de beroepen voor het Hof van Justitie, alsook voor de behandeling van de beroepen voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie.

 

Het departement Geschillen staat in voor het beleid inzake de bestraffing en vervolging van de inbreuken op de Europese en nationale wetgeving inzake douane en accijnzen. Ze zijn eveneens verantwoordelijk voor de behandeling van de administratieve beroepen, voor de wederzijdse bijstand invordering en voor het beheer van de schuldendatabank. Tenslotte staat dit departement ook in voor de geschils- of invorderingsdossiers die voortvloeien uit onderzoeken die zijn verricht door Olaf en de door deze dienst geselecteerde geschildossiers met betrekking tot verbods-, controle-, of beperkingsmaatregelen.

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de administratie der douane en accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings) wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.
 
Nog niet helemaal overtuigd of zit je nog met een aantal vragen?
Voor het departement Wetgeving
Karine Thumas
Tel.: 02 576 30 86
E-mail: karine.thumas@minfin.fed.be 

Voor het departement Geschillen  
Renate Simon
E-mail: renate.simon@minfin.fed.be 

 

Type of contract
Statutair
 

Type of contract