Master Douane en Accijnzen - Selor ANG18217

Minimum 20 vacante plaatsen en een reservelijst van max. 150 personen
Jobaanbod
Stad: 
Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Zaventem
Vereist diploma: 
Master
Referentienummer: 
Master Douane en Accijnzen - Selor ANG18217

Jobinhoud

Er zijn minimum 20 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën. De openstaande plaatsen zullen zich bevinden voornamelijk in Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Zaventem. Er zullen mogelijk ook plaatsen zijn bij andere standplaatsen (deze plaatsen zijn onder voorbehoud van de effectieve noden bij aanwerving).
Er wordt ook een reservelijst aangelegd (max. 150 personen) die snel geconsulteerd zal worden.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de administratie der douane en accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Opdrachten en taken

Ben je tewerkgesteld bij de AAD&A dan bouw je je carrière op volgens je eigen ritme. Wens je door te groeien of je horizon te verruimen door naar een andere functie uit te kijken, er zijn mogelijkheden te over.

 

 

Concreet zal je als douanier:

 • je eigen werk organiseren, bepalen hoe je opdrachten of controles aanpakt en welke acties je onderneemt.
 • dossiers controleren, nagaan of de belastingplichtige de regelgeving inherent aan jouw administratie correct heeft toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je hen om toelichtingen of bijkomende documenten.
 • relatief complexe dossiers beheren en behandelen om uiteindelijk beslissingen te nemen, in overeenstemming met de geldende reglementering en hier de verantwoordelijkheid over nemen.
 • heel wat informatie te verwerken krijgen. Om efficiënt en effectief acties te ondernemen, zorg je dat je over de juiste informatie beschikt, ze grondig analyseert en er de juiste conclusies uit trekt.
 • in contact staan met burgers, bedrijven en collega’s. Soms kom je in contact met moeilijke gesprekspartners, maar dankzij je degelijke dossierkennis, je inlevingsvermogen en je overtuigingskracht kan je je doel bereiken.
 • werkmethodes opstellen, richtlijnen en doelstellingen formuleren, interne en externe vragen beantwoorden.
 • andere medewerkers aansturen.
 • de AAD&A vertegenwoordigen in het kader van je taken.

Als douanier bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen dien je bereid te zijn bij te dragen tot een positieve uitstraling van de administratie, door onder meer het dragen van een uniform.

Aanbod

Ben je gemotiveerd en je wil graag een carrière opbouwen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen?

In het kader van de BREXIT is de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) op zoek naar nieuwe medewerkers. De opdrachten van douaniers zijn heel verschillend en uitdagend, zowel inhoudelijk als wat de functies betreft.

Je staat mee in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten. Zo kan je instaan voor de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer met het oog op de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten, het opsporen en aanpakken van oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten.

Om je taken uit te voeren werk je nationaal en internationaal samen met andere overheidsdiensten en wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.

Ontdek het werk van de Belgische Douane in enkele cijfers via onderstaande link!
https://www.youtube.com/watch?v=-jYq4S3G2w4
 

 

Meer info over de jobinhoud?

Master Douane en Accijnzen - Selor ANG18217

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Redeneervaardigheden.
 • Abstracte redeneervaardigheden.
 • Verbale redeneervaardigheden.
 • Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt dan ook harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt belangstelling in de reglementering inzake douane en accijnzen en in de diverse reglementeringen waarvoor de douane bevoegdheid heeft en bent ook bereid om een grondige kennis van deze reglementering op te bouwen en up-to-date te houden door middel van zelfstudie of het volgen van cursussen teneinde steeds over een actuele beroepskennis te beschikken.
 • Je hebt interesse in de Europese eenheidsmarkt.
 • Een elementaire kennis van het Frans, Engels of Duits is een pluspunt.