Preventieadviseur psychosociale aspecten op het werk (Selor ANG18191)

1 plaats
Jobaanbod
Provincie: 
Brussel-Hoofdstad
Stad: 
Brussel
Vereist diploma: 
Master
Administratie: 
Over de FOD Financiën
Referentienummer: 
Selor ANG18191

Jobinhoud

Er is 1 vacante plaats bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van de Diensten van de Voorzitter van de FOD Financiën in Brussel (Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel). Er zal van je gevraagd worden om je regelmatig te verplaatsen in Vlaanderen.

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij in de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en bij alle andere preventiemaatregelen en – activiteiten.

Binnen een organisatie wordt het welzijn nagestreefd door maatregelen te nemen op zeven domeinen:

1. de arbeidsveiligheid;
2. de bescherming van de gezondheid op het werk;
3. de psychosociale aspecten van het werk;
4. de ergonomie;
5. de arbeidshygiëne;
6. de verfraaiing van de werkplaatsen;
7. de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de punten 1 tot 6.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Opdrachten en taken

 • Je werkt mee aan de risicoanalyse voor alle feiten over psychosociale aspecten, in functie van preventiemaatregelen.
 • Je werkt mee aan het uitschrijven van de te volgen procedures in geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • Je brengt advies uit over de diensten of instellingen waarop de organisatie een beroep kan doen voor een passende psychologische ondersteuning van slachtoffers.
 • Je volgt de ‘aanvullende vorming voor preventieadviseurs - Specialisatiemodule niveau 1 – Arbeidsveiligheid’ met als doel het getuigschrift te behalen.
 • Je ontvangt de aanvragers van interventies van grensoverschrijdend gedrag en geeft hen de nodige informatie en advies.
 • Je onderneemt de nodige stappen zodat er een einde kan gesteld worden aan het grensoverschrijdend gedrag.
 • Je neemt deel aan het ontwikkelen van het preventiebeleid over psychosociale risico’s.
 • Je blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen over preventie van psychosociale risico’s.
 • Je ontwikkelt en stelt preventieve maatregelen voor aan de Voorzitter van het Directiecomité over het beperken van psychosociale risico’s.
 • Je beheert individuele klachtendossiers betreffende de feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en de dossier over psychosociale risico’s en rapporteert hierover, met enkel collectieve en anonieme gegevens.
 • Je woont vergaderingen bij met de vakbonden en met het Comité voor het Welzijn op het Werk over agendapunten gerelateerd aan psychosociale aspecten op het werk en rapporteert hierover aan de Voorzitter van het Directiecomité.
 • Je stelt interne brochures op over welzijn op het werk.
 • Je volgt de wet- en regelgeving op over de eigen materie.

Aanbod

Meer info over de jobinhoud?

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis inzake welzijn op het werk (wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Boek 1, Titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk , e.d.).
 • Je hebt een goede kennis van gesprekstechnieken.
 • Je hebt een goede kennis van de diverse belanghebbende/gesprekspartners inzake welzijn op het werk.
 • Je beschikt over een goede mondelinge communicatie.
 • Redeneervaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbaal redeneervermogen

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt reeds over een certificaat van de multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur of je beschikt over een diploma Preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten op het werk zoals bepaald in het KB van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
 • Je hebt ervaring met het geven van presentaties tijdens vergadering, studiedagen, seminaries, etc.,
 • Je hebt ervaring met het opmaken van een duidelijke, begrijpelijke en grammaticaal correcte schriftelijke communicatie.
 • Aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving, is een goede kennis van het Frans een meerwaarde.