Juridisch dossierbeheerder - Algemene Administratie Beleidsexpertise en- ondersteuning

Jobbeschrijving


Binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning kan je tewerkgesteld worden bij de directie 4 van de dienst Reglementering.

Je zal er als juridisch dossierbeheerder volgende taken opnemen:

 • Je doet voorstellen om bestaande fiscale wetgeving te verbeteren en om nieuwe belastingen te ontwerpen en daarbij het nodige overleg te plegen met de verschillende actoren in het wetgevingsproces.
 • Je biedt op administratief vlak een volledige ondersteuning bij het realiseren van wetsontwerpen en van ontwerpen van reglementaire besluiten waarbij de fiscale politiek van de regering wordt omgezet in concrete fiscale wetgeving. 
 • Je doet verbetervoorstellen aan de beleidscel van de Minister over wetsvoorstellen die in het parlement in overweging worden genomen.
 • Je staat de Minister van Financiën bij bij de behandeling van die wetsontwerpen en wetsvoorstellen in de bevoegde commissie van het Parlement.
 • Je bereidt de antwoorden voor die de Minister van Financiën zal geven op schriftelijke en mondelinge parlementaire vragen in verband met de fiscale materies die aan de directie zijn toevertrouwd.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

Profiel


Dit verwachten wij van jou:

 • Je bent gemotiveerd om een degelijke kennis van de desbetreffende materies te vergaren.
 • Je hebt interesse voor meer bijzondere vormen van federale belastingen.
 • Je bent bereidt de evolutie van de wetgeving op te volgen.
 • Je hebt een vlotte pen en bent communicatief ingesteld.
 • Kennis van het Frans en eventueel Engels of Duits is een pluspunt.

 

Aanbod


Er is minstens 1 vacante plaats bij de dienst Reglementering van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) in Brussel.

De directie 4 is gespecialiseerd in het administratief begeleiden van het wetgevingsproces op het vlak van de federale belastingen opgenomen in:

 • het Wetboek diverse rechten en taksen (onder meer: de taks op de beursverrichtingen, jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, jaarlijkse taks op de kredietinstellingen, jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen)
 • het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (onder meer: het registratierecht op huurcontracten, het hypotheekrecht, de griffierechten)
 • het Wetboek der successierechten (de taks tot vergoeding van de successierechten)

Kortom, de directie 4 is bevoegd voor alle dossiers inzake wetgeving en inzake reglementaire besluiten aangaande de belastingen die niet toegewezen zijn aan de andere directies van de dienst Reglementering van de Algemene Administratie voor beleidsexpertise- en ondersteuning (directies bevoegd voor inkomstenbelastingen, belasting over de toegevoegde waarde, douane en accijnzen).

De directie komt ook tussen in sommige geschillen voor het Grondwettelijke Hof en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

De dienst Reglementering van de AABEO is verantwoordelijk voor onderstaande activiteiten:

 • het fiscaal wetgevend werk centraliseren voor de FOD Financiën in nauw overleg met de overige Algemene Administraties zowel op nationaal Europees als op internationaal vlak;
 • prospectieve studies van de fiscaliteit realiseren in het kader van de richtlijnen van de Minister van Financiën in samenwerking met de Studiedienst;
 • de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake fiscaliteit en de algemene toepassingsmaatregelen coördineren;
 • de Minister en de fiscale administraties ondersteunen in de externe contacten op het fiscaal vlak en meer algemeen in alle publieke relaties.

 
De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën behoren.

De administratie realiseert studies over de impact van beleidsopties en zorgt voor de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. De AABEO biedt ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten van zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit.

De administratie is eveneens verantwoordelijk voor het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en de informatiebronnen.

 

Meer info over de jobinhoud?
Griet Rampelbergh - HR Business Partner
FOD Financiën
+32 2 575 96 42
griet.rampelbergh@minfin.fed.be
 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin