Juridisch dossierbeheerder - Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Jobbeschrijving


Heb jij een sterke interesse in de douane materie, maritiem recht, internationaal recht en strafrecht en deins je er niet voor terug om hierover veel on-the-job bij te leren? Je houdt van de nodige variatie in je takenpakket? Dossiers analyseren en verder opvolgen is volledig je ding? Communicatie met klanten in een internationale context schrikt jou niet af? Dan is een functie als juridisch dossierbeheerder binnen de Algemene Administratie Douane & Accijnzen misschien wel iets voor jou!

Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kan je tewerkgesteld worden bij het departement Wetgeving (Brussel), het departement Geschillen (Brussel) of een dienst Geschillen van de administratie Operaties in één van onze regio’s.

Het departement Wetgeving heeft als hoofdtaak de conformiteit bewaren van de toegepaste wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat er coherentie bestaat tussen de werking binnen de verschillende diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Europese en nationale douane - en accijnswetgeving. 

Je kan er terechtkomen op één van de volgende diensten: de dienst accijnswetgeving, de dienst douanewetgeving, de dienst tarief, de dienst niet-fiscale wetgeving of de juridische dienst. 

Afhankelijk van de dienst waar je terechtkomt, zal je onder andere volgende taken opnemen:

 • Je geeft advies aan andere diensten;
 • Je beantwoordt vragen van interne en externe klanten, bijvoorbeeld met betrekking tot tariefcontingenten, interpretatie van de wetgeving,...;
 • Je neemt deel aan vergaderingen, zowel op Europees als nationaal niveau, in het kader van het opstellen/wijzigen van de wetgeving en het uitwerken van voorstellen en je stelt verslagen van de vergaderingen op;
 • Je verdiept je steeds in nieuwe aspecten van de wetgeving en jurisprudentie aangezien elk dossier weer verschillend is en je volgt de evoluties op;
 • Je stelt circulaires, instructies, omzendbrieven, richtlijnen, standpunten en mededelingen op;
 • Je bereidt antwoorden voor vanuit een wettelijk oogpunt op de gestelde vragen van andere centrale diensten.

Het departement Geschillen behandelt de zwaarwichtige strafrechtelijke dossiers, burgerlijke betwistingen in fiscale materies via de administratieve beroepen en verschillende principekwesties of problemen gelinkt aan concrete dossiers die behandeld worden door andere diensten van de Administratie. Daarnaast komt het departement tussen bij het opstellen van wetgevende teksten inzake douane- en accijnsstraffen. Tot slot houdt het departement zich bezig met de vragen die gekoppeld zijn aan het invorderen van douane- en accijnsschulden en aan bepaalde aspecten van de internationale samenwerking, meer bepaald via de wederzijdse administratieve bijstand. 

Afhankelijk van de dienst waar je terechtkomt zal je, onder andere, volgende taken opnemen:

 • Je analyseert en verifieert de samenhang van gegevens (bijvoorbeeld nalezen van een pv, inventaris van stukken, analyseren van bewijsstukken, nagaan of er recidive is, bijkomende info opvragen via wederzijdse bijstand…).
 • Je zoekt, indien nodig, bijkomende informatie in diverse gegevensdragers op en vult de beschikbare gegevens aan, op basis van de opzoekingen.
 • Je vraagt bewijsstukken op (bijvoorbeeld boekhouding, stavingstukken of facturen vermeld in de aangifte).
 • Je voert de vastgelegde fases in het dossier uit, volgens de bestaande procedures of voorschriften, en vervolledigt de gepaste informaticatoepassingen.
 • Je vervolledigt de documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften.
 • Je houdt toezicht op en controleert technische of financiële gegevens van de dossiers en, in geval van ruimte tot interpretatie van procedures, regels of wetgeving, voer je een persoonlijke analyse uit en leg je verbanden tussen de verschillende gegevens.
 • Je communiceert veelvuldig met klanten (firma’s, advocaten, particulieren, andere diensten) omtrent de ontwikkelingen in hun dossier en bent hierbij hun eerste aanspreekpunt.
 • Je behandelt klachten van klanten omtrent hun dossier en gaat hierbij diplomatisch te werk
 • Je levert bijstand aan de juristen binnen je dienst voor de opmaak van dagvaardingen. 
 • Je stelt minnelijke schikkingen op en doet hiervan de nodige opvolging (herinneringen sturen, dossiers dagvaarden bij niet-betaling, beantwoorden van vragen van klanten)

Wanneer een overtreding op de douane- en accijnswetgeving wordt begaan, waarbij eventueel ook een belastingschuld ontstaat, wordt een dossier opgemaakt en doorgestuurd door de vaststellende diensten naar de regionale afdeling Geschillen voor verdere afhandeling.  

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

Aanbod


Er zijn minstens 5 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AADA) in Brussel en Vlaanderen.
 
Het departement Wetgeving is verantwoordelijk voor de uitwerking van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake douane en accijnzen, voor het geven van een uniforme interpretatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen, onder meer via commentaren in de vorm van circulaires. Ze zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de beroepen voor het Hof van Justitie, alsook voor de behandeling van de beroepen voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie.
 
Het departement Geschillen staat in voor het beleid inzake de bestraffing en vervolging van de inbreuken op de Europese en nationale wetgeving inzake douane en accijnzen. Ze zijn eveneens verantwoordelijk voor de behandeling van de administratieve beroepen, voor de wederzijdse bijstand invordering en voor het beheer van de schuldendatabank. Tenslotte staat dit departement ook in voor de geschils- of invorderingsdossiers die voortvloeien uit onderzoeken die zijn verricht door Olaf en de door deze dienst geselecteerde geschildossiers met betrekking tot verbods-, controle-, of beperkingsmaatregelen.
 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de administratie der douane en accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings) wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

 

Meer info over de jobinhoud?
Myrthe LISSENS – HR-Business Partner Correspondent AAD&A
FOD Financiën
Tel.: 02 575 39 88
E-mail: myrthe.lissens@minfin.fed.be
 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin