Jurist bij de Stafdienst P&O

Jobbeschrijving


Binnen  de Stafdienst Personeel & Organisatie (P&O) zorg je voor een correcte en coherente toepassing van de wet- en regelgeving inzake P&O-materie.  Bovendien zet je de nieuwe regelgeving ook om in concrete werkprocessen en –procedures voor de Stafdienst P&O. In volgorde van belangrijkheid, draagt je bij aan de volgende taken van de dienst: 

 • Je behandelt tuchtzaken, waarbij je de tuchtautoriteiten en leden van het beheers- of directiecomité, adviseert en ondersteunt in de uitvoering van de procedure.
 • Je adviseert en ondersteunt de leidinggevende en tuchtrechtelijke keten in de aanpak van personeelsproblemen, in het bijzonder de verhouding tussen evaluatie gebonden remediëring en het aanwenden van orde- of tuchtmaatregelen
 • Je adviseert over verbeteringen van bestaande procedures, modellen, methoden en instrumenten om P&O-processen te optimaliseren of te implementeren.
 • Je beslist over cumuls en geeft advies rond belangenconflicten
 • Je beheert de dossiers ‘Beroep inzake evaluatie’ en bent verantwoordelijk voor het opmaken van gemotiveerde beslissingen inzake evaluatie na de procedure voor de beroepscommissie.
 • Je volgt deze materie op de voet en brengt de collega’s binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie en de FOD Financiën op de hoogte van recente ontwikkelingen en veranderingen zodat zij zich tijdig kunnen aanpassen en de nieuwe regels kunnen integreren. 

 Naargelang de behoeften van de dienst zal men je ook vragen :

 • Middels je praktische expertise bij te dragen aan de opmaak van de nodige regelgeving  en opvolging tot ze in het Belgisch Staatsblad verschijnt. Zo draag je bij aan de ontwikkeling van nieuwe wetteksten en voorbereiding van besluiten, KB’s en MB’s.
 • de directeur P&O en de leden van het Beheerscomité bij te staan met advies over P&O-aangelegenheden in je expertisedomein en mee na te denken over de praktische toepassing ervan.
 • de ontwerpantwoorden op parlementaire vragen te coördineren als de kernvraag betrekking heeft op jouw expertisedomein


Meer info over deze functie? 

Peter Nijs - Adviseur
Tel : +3225768124
E-mail: peter.nijs@minfin.fed.be 

 

Aanbod


De Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) heeft als missie het binnen de beschikbare middelen duurzaam aantrekken, motiveren, toewijzen, belonen en ontwikkelen van de medewerkers opdat de FOD Financiën en al zijn entiteiten de aan hen  toevertrouwde opdrachten efficiënt en doeltreffend kunnen uitvoeren.

Je komt terecht in de juridische dienst van de Stafdienst P&O. Deze dienst is belast met:

 • opmaken van de nodige regelgeving en opvolgen tot ze in het Belgisch Staatsblad verschijnt . Bestuderen van de bestaande reglementering en de impact ervan op de FOD Financiën en bieden van reglementaire hulp aan de P&O diensten en het management.
 • organiseren van het overleg en de onderhandelingen over de personeelsreglementering die eigen is aan de FOD Financiën. 
 • behandelen van beroepen bij de Raad van State, geschillen voor de gewone rechtbank en geven van juridische steun aan de verschillende P&O-diensten, de BUPA’s en het management
 • behandelen van de tuchtzaken, beslissen over cumuls en geven van advies rond belangenconflicten
 • beheren van de dossiers ‘Beroep inzake evaluatie’

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin