Jurist voor de Algemene Administratie Inning en Invordering

Jobbeschrijving


Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering kan je als jurist terecht komen in een Invorderingsteam of bij een Juridische dienst.

 

Jouw taken binnen een Invorderingsteam:

 • Je analyseert de informatie die je verzameld hebt over de solvabiliteit van de schuldenaars, natuurlijke personen of rechtspersonen die hun fiscale (bv. personenbelasting, vennootschapsbelasting of btw) of niet-fiscale schulden (bv. penale boeten, verbeurdverklaringen of onderhoudsgelden) niet spontaan betaald hebben.
 • Je onderneemt invorderings- en/of bijstandsacties in de aan jou toegewezen dossiers, d.m.v. indirecte vervolgingen (bv. loonbeslagen, bankbeslagen of beslag op facturen) of directe vervolgingen (invordering via de gerechtsdeurwaarder of beslag op onroerend goed) om een maximale invordering van de schulden te verkrijgen. Daarnaast behandelt de medewerker invordering ook aanvragen tot afbetalingsplannen.
 • Je zorgt voor de opvolging van elk dossier door de behaalde resultaten en de eventuele acties die nog gevoerd moeten worden, te onderzoeken. Hierbij heb je dagelijks contact met externen, vnl. belastingplichtigen maar ook advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.  
 • Indien er zich een geschil/ specifieke procedure voordoet, bezorg je alle informatie, voorbereidingen en resultaten van een dossier aan onze juridische dienst. Zij zullen, op basis van de door jou aangeleverde informatie, het dossier voor de rechtbank brengen via onze departementsadvocaat. 
 • Je beantwoordt telefonische oproepen van de burgers in het kader van invorderingsprocedures. 

 
Jouw taken binnen een Juridische dienst:

 • Je beantwoordt juridische vragen van de teams invordering/ teams inning. Je levert hun juridisch advies zodat hun invorderingsacties volgens de wet worden uitgevoerd.  
 • Je brengt zelf dagvaardingen uit (Bijvoorbeeld: bijvoorbeeld faillissement of bestuurdersaansprakelijkheid of pauliaanse vordering of ...). 
 • In dossiers waarin we gedagvaard worden zoek je zelf naar relevante rechtspraak en rechtsleer die ons standpunt bijtreedt. 
 • Je schrijft zelf conclusies waarbij je de standpunten van de Belgische Staat verdedigt. 
 • Je treedt waar nodig in contact met onze departementsadvocaat. 
 • Je neemt contact op met de teams invordering/teams inning teneinde hun op de hoogte te houden van de toestand van het dossier en van de rechterlijke uitspraak (vonnis of arrest); 
 • Je oordeelt of er tegen een (gedeeltelijk) ongunstige rechterlijke uitspraak een gewoon rechtsmiddel dient aangewend te worden en je stelt zelf een verzoekschrift hoger beroep of dagvaarding in (derden)verzet op. 

 

Aanbod


Er zijn minstens 1 vacante plaats bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering in Brussel of Vlaanderen.

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) waakt over een snelle inning van de (fiscale en niet-fiscale) schulden en een correcte boekhouding van de betalingen. Ze verzekert het optimaal invorderen van schulden die niet spontaan betaald werden, alsook het correct en efficiënt terugbetalen van tegoeden aan burgers en bedrijven. Ze verdeelt de ontvangsten onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden (zijnde de Gewesten en gemeenten). 

 

Meer info over de jobinhoud?
HR Business Partner
E-mail: bupa.aaii.agpr@minfin.fed.be 

 

Profiel


Dit verwachten wij van jou:

 • Je bent proactief en gaat oplossingsgericht te werk.
 • Je hebt zin voor initiatief en bent bereid om deel te nemen aan werkgroepen om zo tot een efficiënte manier van invorderen te komen.
 • Je bent communicatief en bereid om 1 of 2x per week in te staan voor het telefonisch contact met de burger.

 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin