Jurist voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Jobbeschrijving


Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kan je tewerkgesteld worden bij het departement Wetgeving (Brussel), het departement Geschillen (Brussel) of een dienst Geschillen van de administratie Operaties in één van onze regio’s.

 

Het departement Wetgeving heeft als hoofdtaak de conformiteit bewaren van de toegepaste wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat er coherentie bestaat tussen de werking binnen de verschillende diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Europese en nationale douane - en accijnswetgeving.

 

Je kan er terechtkomen op één van de volgende diensten: de dienst accijnswetgeving, de dienst douanewetgeving, de dienst tarief, de dienst niet-fiscale wetgeving of de juridische dienst. 

Afhankelijk van de dienst waar je terechtkomt, zal je volgende taken opnemen:

 • Je analyseert nieuwe of gewijzigde wetgeving, wijzigt (op interne vraag of vraag van het kabinet) bestaande wetgeving en stelt nieuwe wetteksten op.
 • Je zet complexe regelgevende teksten (bv. verdragen, wetten, decreten, besluiten,...) om in duidelijke, heldere en toepasbare commentaren of richtlijnen (bv. instructies, circulaires) om voor operationele diensten en belanghebbenden en volgt deze op.
 • Je maakt analyses van gegevens die kunnen worden gebruikt bij de evaluatie van (nieuwe) regelgeving op het gebied van douane en accijnzen. 
 • Je beantwoordt beleidsvragen over douane- en accijnswetgeving.
 • Je geeft advies in dossiers van andere diensten.
 • Je behandelt, indien je terechtkomt op de juridische dienst, prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie,  vragen voor het Grondwettelijk Hof en arresten van het Hof van Cassatie.
 • Je neemt deel aan vergaderingen, zowel op Europees als nationaal niveau, in het kader van het opstellen/wijzigen van de wetgeving en het uitwerken van voorstellen.

 
Het departement Geschillen behandelt de zwaarwichtige strafrechtelijke dossiers, burgerlijke betwistingen in fiscale materies via de administratieve beroepen en verschillende principekwesties of problemen gelinkt aan concrete dossiers die behandeld worden door andere diensten van de Administratie. Daarnaast komt het departement tussen bij het opstellen van wetgevende teksten inzake douane- en accijnsstraffen. Tot slot houdt het departement zich bezig met de vragen die gekoppeld zijn aan het invorderen van douane- en accijnsschulden en aan bepaalde aspecten van de internationale samenwerking, meer bepaald via de wederzijdse administratieve bijstand.

Je zal er als jurist o.a. volgende taken opnemen:

 • Je staat in voor de behandeling van de dossiers die aan jou zijn toegewezen, meer bepaald inzake administratieve beroepen, maar ook strafrechtelijke dossiers en andere taken die zijn toegewezen door je leidinggevende.
 • Je verzamelt de relevante dossierstukken met de nodige zorgvuldigheid. Je analyseert en bestudeert de ontvangen vragen en verzekert een effectieve opvolging met respect voor de gevraagde deadlines. 
 • Je vraagt dossiers op bij de regionale diensten of andere diensten van de Centrale Administratie.
 • Je overlegt op regelmatige basis met je collega’s binnen het team en stelt oplossingen voor aan je leidinggevende inzake de problemen waarmee je geconfronteerd wordt bij de behandeling van je taken.
 • Je antwoordt op vragen van interne en externe klanten (bijvoorbeeld advocaten, het Openbaar Ministerie, …) die betrokken zijn in een dossier.
 • Je neemt deel aan seminaries en je vertegenwoordigt de Administratie in diverse fora en vergaderingen, zowel op Europees als op internationaal niveau.
 • Je verdiept je steeds in nieuwe aspecten van de wetgeving en jurisprudentie aangezien elk dossier weer verschillend is en volgt evoluties op. 

 

Wanneer een overtreding op de douane- en accijnswetgeving wordt begaan, waarbij eventueel ook een belastingschuld ontstaat, wordt een dossier opgemaakt en doorgestuurd door de vaststellende diensten naar de regionale afdeling Geschillen voor verdere afhandeling.  

 

Bij een strafrechtelijke afhandeling van het dossier zal de afdeling Geschillen dan ook een minnelijke schikking aanbieden of dagvaarden voor de correctionele rechtbank.

 

Bij een fiscaalrechtelijke afhandeling zal de afdeling Geschillen de vaststelling afhandelen zonder strafrechtelijke boete en zal zij de belastingplichtige meedelen dat een schuld ontstaan is en haar uitnodigen om deze te betalen, dan wel vragen haar eventuele tegenargumenten mede te delen. De belastingplichtige heeft in deze procedure de mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen bij het Centrale Departement Geschillen. Nadien is er nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de rechtbank van eerste aanleg.

 

Je zal als jurist bij de regionale afdeling Geschillen o.a. volgende taken opnemen:

 • Je maakt een feitelijke en juridische analyse van een dossier en de toepasselijke regelgeving en zorgt in samenspraak met de leidinggevenden voor de verdere opvolging van de aan jou toegewezen dossiers, zowel bij een fiscaalrechtelijke als een strafrechtelijke afhandeling.
 • Binnen de strafrechtelijke procedure werk je minnelijke schikkingen uit, bereid je de dagvaardingen voor, werk je de conclusies voor de correctionele rechtbank uit, analyseer je de conclusies van de gedaagden en werk je de nodige tegenargumenten uit. Ook de eventuele beroepen bij het hof van beroep en bij het Hof van Cassatie worden door jou behandeld. Het mondeling bepleiten voor de rechterlijke instanties van de uitgewerkte argumentatie wordt door departementsadvocaten gedaan.
 • Binnen de fiscaalrechtelijke procedure stuur je een 'recht om gehoord te worden' uit, waarbij de belastingplichtige de mogelijkheid heeft om tegenargumenten uit te werken. Je beoordeelt deze argumenten en stuurt een positieve (waarbij de argumenten aanvaard worden) of negatieve beschikking (waarbij de argumenten afgewezen worden) uit. De belastingplichtige heeft de mogelijkheid administratief beroep aan te tekenen bij het Centrale Departement Geschillen. Na behandeling van dit administratief beroep heeft de belastingplichtige de mogelijkheid een rechtszaak aanhangig te maken bij de rechtbank van eerste aanleg hetgeen terug door de regionale afdeling Geschillen behandeld wordt. Net zoals in de strafrechtelijke procedure schrijf je de conclusies in eerste aanleg, beroep en cassatieberoep. Ook hier wordt het mondeling pleiten door de departementsadvocaten gedaan.
 • Je communiceert, wanneer nodig, met interne en externe stakeholders (andere diensten, de departementsadvocaten, (de advocaten van) de belastingplichtigen, het openbaar ministerie, ...).
 • Je verdiept je in de toepasselijke wetgeving en procedures en volgt evoluties op. 
 • Je analyseert (juridische) vragen van collega's en andere diensten en werkt hier een antwoord voor uit.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

Aanbod


Er zijn minstens 5 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AADA) in Brussel en Vlaanderen.

 

Het departement Wetgeving is verantwoordelijk voor de uitwerking van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake douane en accijnzen, voor het geven van een uniforme interpretatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen, onder meer via commentaren in de vorm van circulaires. Ze zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de beroepen voor het Hof van Justitie, alsook voor de behandeling van de beroepen voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie.

 

Het departement Geschillen staat in voor het beleid inzake de bestraffing en vervolging van de inbreuken op de Europese en nationale wetgeving inzake douane en accijnzen. Ze zijn eveneens verantwoordelijk voor de behandeling van de administratieve beroepen, voor de wederzijdse bijstand invordering en voor het beheer van de schuldendatabank. Tenslotte staat dit departement ook in voor de geschils- of invorderingsdossiers die voortvloeien uit onderzoeken die zijn verricht door Olaf en de door deze dienst geselecteerde geschildossiers met betrekking tot verbods-, controle-, of beperkingsmaatregelen.

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de administratie der douane en accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings) wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.
 
Nog niet helemaal overtuigd of zit je nog met een aantal vragen?

Voor het departement Wetgeving (Brussel)
Karine Thumas
Tel.: 02 576 30 86
E-mail: karine.thumas@minfin.fed.be 

Voor de regionale afdelingen Geschillen
Sam Reynders (regio Antwerpen)
Tel.: 02 575 37 08
E-mail: sam.reynders@minfin.fed.be 

Profiel
Dit verwachten wij van jou:

 • Je hebt interesse in of kennis van strafrechtelijke procedures.
 • Je verdiept je graag in wetgeving.
 • Je bent communicatief ingesteld.
 • Kennis van het Engels is een pluspunt gezien de vaak internationale context.

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin