Jurist voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Jobbeschrijving


Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel of bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel.

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je administratie. Je krijgt hierbij de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen. In functie van je evolutie en kennis en rekening houdend met de organisatienoden van het centrum, stroom je op termijn in principe door naar een dienst Controle of Expertise. Wanneer je ingewerkt bent, bestaat je job onder andere uit de onderstaande taken:

 

Dienst Expertise:

 • In de administratieve geschilfase behandel je fiscale bezwaarschriften ingediend door de belastingplichtige en dit binnen de vooropgestelde termijn van 6 maanden. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met 4 maanden (bv. bij bemiddeling).
  • Je verzamelt alle informatie om te beoordelen of het bezwaar ontvankelijk is. Dit wil zeggen dat je nagaat of het bezwaarschrift tijdig en gemotiveerd is. 
  • Zodra het bezwaar ontvankelijk is, start je je onderzoek ten gronde. Indien je nog bijkomende informatie nodig hebt van de belastingplichtige, stuur je  een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige en/of zijn mandataris. 
  • Indien de belastingplichtige gebruik wil maken van zijn hoorrecht en recht op inzage, houd je een hoorzitting met de belastingplichtige of zijn mandataris en verleen je inzage in je dossier. 
  • Op basis van je onderzoek ga je na of de belastingplichtige voldoet aan de (wettelijke) voorwaarden in verband met zijn bezwaar en bijgevolg al dan niet recht heeft op een teruggave. 
  • Tot slot kom je tot een gemotiveerde beslissing waarbij je het bezwaar ofwel afwijst ofwel inwilligt. 
 • In de gerechtelijke geschilfase sta je in voor het opstellen van conclusies voor de Belgische Staat nadat een belastingplichtige een vordering instelt bij een rechtbank van eerste aanleg. 
  • Op basis van het verzoekschrift en de ingeroepen middelen stel je conclusies op. Je voegt nieuwe stukken toe naargelang de uitwisseling van de conclusies (rechtspraak, rechtsleer, opzoekingen in databanken,…) en vervolledigt het dossier. Je staat daarbij in voor de neerlegging en uitwisseling van de conclusies en stukkenbundel. 
  • Je bereidt het dossier steeds voor met het oog op de zitting op een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep en stelt een pleitnota op. 
  • Na ontvangst van het vonnis kan er hoger beroep worden ingediend door de tegenpartij of door de Belgische Staat. 
  • Bij een ongunstig vonnis krijg je instructies voor wat betreft het al dan niet indienen van een verzoekschrift tot hoger beroep. 
  • De administratie kan ook beroep doen op een departementsadvocaat in geval van hoger beroep. Tijdens de procedure voor een hof van beroep sta je eveneens in voor het opstellen van conclusies.
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied op.

 

Dienst Controle:

 • Je controleert de belastingaangiften, boekhouding en nodige bewijsstukken die de belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger hebben ingediend.
 • Je doet controlebezoeken in de professionele of privévestigingen van belastingplichtigen en je doet er de nodige vaststellingen.
 • Je stelt de berichten van wijziging, processen-verbaal en kennisgevingen van aanslag van ambtswege op en je controleert de gegeven antwoorden.
 • Je verbetert de werkelijke fouten in de belastingaangifte.
 • Je beantwoordt op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten en je geeft hen de gewenste informatie.             

Binnen de centrale dienst Operationele Expertise en Ondersteuning voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen onderstaande activiteiten tot je takenpakket behoren:

 • Je stelt commentaar op bij wettelijke bepalingen en je antwoordt op principekwesties.
 • Je antwoordt op individuele vragen van belastingplichtigen, fiscalisten, boekhouders en collega’s.
 • Je geeft advies over wetsontwerpen.
 • Je stelt antwoorden op parlementaire vragen voor aan de Minister.
 • Je volgt de rechtspraak op.
 • Je neemt als expert deel aan de uitwerking van projecten.
 • Je vertegenwoordigt de dienst bij vergaderingen met andere administraties en externe partners.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

Aanbod


Als jurist bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit werk je in het hart van de samenleving: belastinggeld doet de samenleving immers mee draaien: zonder belastingen geen weggennet, geen kinderbijslag, geen gezondheidszorg, geen sociale bescherming.

Bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) zijn er maar liefst 20 vacatures verspreid over alle provincies in Vlaanderen en in Brussel, het is dus mogelijk om te kiezen voor een vaste werkplaats dichtbij huis. Bovendien hebben we een telewerk policy binnen onze organisatie, want we hechten belang aan een goede work-life balance.

De AAFisc garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn.

 


Meer info over de jobinhoud?
Voor buitendiensten: 
Anja Briers - Centrumdirecteur KMO Mechelen
Tel.: 02 579 47 98
E-mail: anja.briers@minfin.fed.be 
 
Voor centrale diensten:
Dorothy Cleyhens - Adviseur Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO)
Tel.: 02 576 39 34
E-mail: dorothy.cleyhens@minfin.fed.be 

 

Profiel


Dit verwachten wij van jou:

 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en kan zelfstandig beslissingen nemen in de aan jou toegewezen dossiers.
 • Je bent bereid je jaarlijks bij te scholen in de fiscale actualiteit en wetgeving.
 • Je kan goed prioriteiten stellen en gaat nauwkeurig te werk.
 • Je kan moeiteloos juridisch vakjargon omzetten in bewoordingen die voor de belastingplichtige duidelijk zijn.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je gaat pragmatisch te werk en formuleert steeds een passende oplossing.

 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin