Faq

FAQ i.v.m. validatie vorige diensten

Wat betekent “validatie van vorige diensten”?

Dit betekent dat jouw werkervaring bij een vorige werkgever – zowel in de overheidssector, de privé-sector of als zelfstandige - door de FOD Financiën overgenomen wordt voor het berekenen van jouw aanvangswedde.

Welke werkervaring kan gevalideerd worden?

In de praktijk aanvaardt onze FOD elke voorgaande ervaring als ervaring. Of je nu in de private sector, als zelfstandige of in de overheid werkte, je neemt je anciënniteit gewoon mee voor de berekening van je wedde.

Voor de volledigheid geven we wel het onderscheid mee tussen twee soorten ervaring:

 • Werkervaring die ambtshalve wordt gevalideerd

Dit zijn de diensten gepresteerd in andere overheidsdiensten op federaal, gewestelijk, gemeenschaps-, provinciaal, gemeentelijk, ... vlak in ons land of eender welk land van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat. Het betreft de volgende dienstenlijst.

 • Werkervaring die door de Voorzitter van het directiecomité gevalideerd kan worden

Het gaat hier om de ervaring die door onze FOD moet worden goedgekeurd. Maar zoals hierboven uitgelegd, keuren we in de praktijk alles goed.

Ik wil in dienst treden bij de FOD Financiën en ik heb werkervaring die kan overgenomen worden (= andere overheidsdiensten). Wat kan ik doen om mijn dossier zo snel mogelijk in orde te brengen?

Wij hebben van jou een dienststaat, ingevuld door jouw vorige werkgever(s), nodig die de volgende gegevens moet bevatten:

 • het statuut waaronder je was tewerkgesteld;
 • de begin- en einddatum van jouw tewerkstelling;
 • het niveau, de graad of klasse en de eraan verbonden weddenschaal;
 • ging het om voltijdse of deeltijdse prestaties?
 • waren er dienstonderbrekingen?
 • had je recht op een premie voor competentieontwikkeling of tweetaligheidspremie?
 • een gedetailleerde opgave van de ziekteverloven

Als je ons deze informatie zelf kan bezorgen op het moment van jouw indiensttreding, dan winnen wij tijd om jouw dossier vlugger in orde te brengen. Je kan hiervoor het volgende model van dienststaat gebruiken (1 document per werkgever).

Voor meer informatie, contacteer ons via e-mail:  po.validaties.validations@minfin.fed.be

Ik wil in dienst treden bij de FOD Financiën en ik heb werkervaring die door de Voorzitter gevalideerd kan worden (= diensten verricht in de privé-sector). Wat kan ik doen om mijn dossier zo snel mogelijk in orde te brengen?

Je moet hiervoor zelf een dossier samenstellen. Dit dossier moet officiële attesten of contracten van de vorige werkgevers bevatten die jouw tewerkstelling bevestigen.

Deze attesten moeten de volgende informatie vermelden :

 • de begin- en einddatum van jouw tewerkstelling
 • of deze periode aaneensluitend of onderbroken was (+ vermelding van de periode van onderbreking(en)
 • het arbeidsstelsel (%) waaraan je werkte, m.a.w of het om een voltijdse tewerkstelling of een deeltijdse tewerkstelling ging (deeltijdse tewerkstellingen worden pro-rata meegeteld)
 • het niveau van tewerkstelling master/bachelor of ander niveau
 • een officiële stempel van de organisatie en handtekening van de vorige leidinggevende
 • Indien niveau A, worden de diensten uitgevoerd als bachelor of lager verrekend als twee derden.
 • Opgelet! Vanaf de datum van indiensttreding heeft men 4 maanden om deze aanvraag in te dienen

Voor meer informatie, contacteer ons via e-mail:  po.validaties.validations@minfin.fed.be

Wat moet ik doen wanneer de firma waar ik gewerkt heb niet meer bestaat?

Je kan dan jouw tewerkstelling bewijzen aan de hand van jouw contract, het document C4 of elk ander officieel document met de vermelding van de volgende gegevens:

 • de begin- en einddatum van jouw tewerkstelling;
 • of deze periode aaneensluitend of onderbroken was (+ vermelding van de periode van onderbreking(en));
 • het arbeidsstelsel (%) waaraan je werkte, m.a.w of het om een voltijdse tewerkstelling of een deeltijdse tewerkstelling ging (deeltijdse tewerkstellingen worden pro-rata meegeteld);
 • het niveau van tewerkstelling master/bachelor of ander niveau.

Ik ben al in dienst bij de FOD Financiën – als contractueel of in een ander niveau – moet ik zelf iets ondernemen?

Jouw anciënniteit zal automatisch worden overgenomen bij jouw nieuwe werving. Je kan via het webformulier P&O op intranet jouw verandering van statuut doorgeven aan de desbetreffende dienst.

Ik heb een andere vraag i.v.m. mijn vorige diensten.

Je kan contact opnemen met Contactcenter Wervingen FOD Financiën op 0257/ 257 71.

Hoe wordt mijn verworven anciënniteit berekend als ik in dienst treed via federale mobiliteit?

Als je bij de F.O.D. Financiën in dienst treedt via federale mobiliteit kom je in dienst als vastbenoemd ambtenaar.

Bijgevolg kan er geen toepassing gemaakt worden van artikel 10 van het KB van 25 oktober 2013 dat zegt dat “Elke nieuwe indiensttreding als stagiair of als contractueel brengt een nieuwe berekening van de eerste component met zich mee, zelfs als het personeelslid een ambtenaar was.” maar je behoudt wel de anciënniteit die je verworven hebt bij jouw vorig departement. (KB van 15 januari 2007 – art 9).

FAQ CV

Waaruit bestaan de tests van Selor?

Er zijn drie tests bij Selor: de eerste is een generieke screening die voor iedereen gelijk is, in functie van het studieniveau (logisch en abstract redeneervermogen, postbak en situationele beoordelingstest).  De tweede is een test die specifiek is voor de functie (bijvoorbeeld verbaal en numeriek redeneervermogen).  Daarna volgt nog een mondeling gesprek waarin men onder andere je interesse en motivatie voor de job zal beoordelen.

Kan ik een bedrijfsstage doen bij de FOD Financiën?

Ja, de FOD Financiën biedt tal van stageplaatsen aan voor studenten van het secundair, bachelors of masters.  Al deze plaatsen staan in de rubriek ‘studenten’ en je kan solliciteren via het online formulier.  Ofwel kan je reageren op een online aanbieding of je kan een spontane kandidatuur indienen waarbij je je vraag duidelijk omschrijft.

Wie kan een stage bij de FOD Financiën doen?

Alle studenten (master, bachelor of hoger secundair-behalve sociale promotie) kunnen een stage doen bij de FOD Financiën.  De studenten moeten evenwel de Belgische nationaliteit bezitten of staatsburger zijn van een land van de Europese unie of Zwitserland. Met uitzondering van de Administratie van de Fiscaliteit waarvoor enkel Belgen kunnen solliciteren.

Mag ik in mijn eindverhandeling informatie gebruiken uit de stage?

Ja, dat is toegestaan, maar bepaalde gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet gepubliceerd worden. De studenten hebben toegang tot de meeste toepassingen en gegevens van de FOD Financiën. Daarom moet elke student een vertrouwelijkheidsbeding ondertekenen vooraleer zijn stage aan te vatten.  Met dit beding verbindt hij zich ertoe geen informatie met een persoonlijk karakter te verspreiden.

Welke profielen zoekt de FOD Financiën?

De FOD Financiën zoekt uiteenlopende profielen: juristen, economisten, bachelors/masters van alle richtingen, ingenieurs, informatici, e-auditors, business analisten, fiscale controleurs en nog heel wat andere.  Er is plaats voor elk talent bij de FOD Financiën.  Goed om weten: voor de meeste van onze jobs is geen beroepservaring vereist.

Kan ik als student werken bij de FOD Financiën?

Nee, de FOD Financiën biedt geen studentenjobs aan.  Het is echter wel mogelijk voor laatstejaarsstudenten om te solliciteren voor een job met een ‘Rosetta’-contract of een ‘statutaire’ job. Zij kunnen de testen en/of gesprekken afleggen maar slechts in dienst treden nadat zij hun diploma hebben behaald.

Wat is een ‘Rosetta’-contract?

Ook wel startbaanovereenkomst genoemd.  Het ‘Rosetta’-contract is een contract van bepaalde duur (1 jaar) voor jongeren van minder dan 26 jaar.  Eventueel hernieuwbaar (maximum 1 keer).  Het biedt jongeren de kans op een (eerste) werkervaring.

Word ik automatisch statutair na afloop van het ‘Rosetta’-contract?

Nee, het ‘Rosetta’-contract kan hernieuwd worden (één keer) maar geeft geen toegang tot statutaire jobs.  Om dit statuut te verkrijgen moet je de klassieke weg volgen: slagen voor tests bij Selor. Er kan evenwel een onrechtstreeks voordeel zijn bij het laatste gesprek omdat je de onderneming en zijn cultuur al kent.

Kan ik solliciteren voor een statutaire job terwijl ik aan de slag ben met een ‘Rosetta’-contract?

Ja, het is zeker mogelijk om te solliciteren terwijl je met een ‘Rosetta’-contract aan de slag bent.  Je kan zelfs de hele selectieprocedure doorlopen en, wanneer je geslaagd bent, in samenspraak met de FOD Financiën beslissen over de datum van indiensttreding.

Als ik reeds over beroepservaring beschik, kan ik deze dan laten valoriseren?

Ja, de FOD Financiën valoriseert alle vorige diensten.  Je anciënniteit wordt in aanmerking genomen voor de berekening van je wedde, of je nu in de privésector, als zelfstandige of in de overheidssector hebt gewerkt.

Is het mogelijk om deeltijds te werken?

De FOD Financiën is bezorgd over het welzijn van zijn medewerkers en laat iedereen werken volgens zijn ritme en behoeften.  De arbeidstijd kan dus aangepast worden.  Het eerste werkjaar (het stagejaar) moet je echter voltijds werken.  Het is pas wanneer je vast benoemd bent dat je kan aanvragen om deeltijds te gaan werken.

Wat is Selor?

Selor is het selectiebureau dat instaat voor de organisatie van de aanwervingsproeven voor het personeel van de overheid (federaal, gemeenschap en gewest).