Faq

Wat is een ‘statutaire’ job?

Een ‘statutair’ heeft geen individueel arbeidscontract maar is onderworpen aan het specifiek statuut van de ambtenaren.  Het statuut houdt een reeks voordelen in: een vaste benoeming (na een jaar stage), loopbaanmogelijkheden en interessante voorwaarden op vlak van pensioen.

FAQ

Welke profielen zoekt de FOD Financiën?

De FOD Financiën zoekt uiteenlopende profielen: juristen, economisten, bachelors/masters van alle richtingen, ingenieurs, informatici, e-auditors, business analisten, fiscale controleurs en nog heel wat andere.  Er is plaats voor elk talent bij de FOD Financiën.  Goed om weten: voor de meeste van onze jobs is geen beroepservaring vereist.

Waaruit bestaan de tests van Selor?

Er zijn drie tests bij Selor: de eerste is een generieke screening die voor iedereen gelijk is, in functie van het studieniveau (logisch en abstract redeneervermogen, postbak en situationele beoordelingstest).  De tweede is een test die specifiek is voor de functie (bijvoorbeeld verbaal en numeriek redeneervermogen).  Daarna volgt nog een mondeling gesprek waarin men onder andere je interesse en motivatie voor de job zal beoordelen.

Kan ik als student werken bij de FOD Financiën?

Nee, de FOD Financiën biedt geen studentenjobs aan.  Het is echter wel mogelijk voor laatstejaarsstudenten om te solliciteren voor een job met een ‘Rosetta’-contract of een ‘statutaire’ job. Zij kunnen de testen en/of gesprekken afleggen maar slechts in dienst treden nadat zij hun diploma hebben behaald.

Kan ik een bedrijfsstage doen bij de FOD Financiën?

Ja, de FOD Financiën biedt tal van stageplaatsen aan voor studenten van het secundair, bachelors of masters.  Al deze plaatsen staan in de rubriek ‘studenten’ en je kan solliciteren via het online formulier.  Ofwel kan je reageren op een online aanbieding of je kan een spontane kandidatuur indienen waarbij je je vraag duidelijk omschrijft.

Wie kan een stage bij de FOD Financiën doen?

Alle studenten (master, bachelor of hoger secundair-behalve sociale promotie) kunnen een stage doen bij de FOD Financiën.  De studenten moeten evenwel de Belgische nationaliteit bezitten of staatsburger zijn van een land van de Europese unie of Zwitserland. Met uitzondering van de Administratie van de Fiscaliteit waarvoor enkel Belgen kunnen solliciteren.

Wat is een ‘Rosetta’-contract?

Ook wel startbaanovereenkomst genoemd.  Het ‘Rosetta’-contract is een contract van bepaalde duur (1 jaar) voor jongeren van minder dan 26 jaar.  Eventueel hernieuwbaar (maximum 1 keer).  Het biedt jongeren de kans op een (eerste) werkervaring.

Mag ik in mijn eindverhandeling informatie gebruiken uit de stage?

Ja, dat is toegestaan, maar bepaalde gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet gepubliceerd worden. De studenten hebben toegang tot de meeste toepassingen en gegevens van de FOD Financiën. Daarom moet elke student een vertrouwelijkheidsbeding ondertekenen vooraleer zijn stage aan te vatten.  Met dit beding verbindt hij zich ertoe geen informatie met een persoonlijk karakter te verspreiden.

Word ik automatisch statutair na afloop van het ‘Rosetta’-contract?

Nee, het ‘Rosetta’-contract kan hernieuwd worden (één keer) maar geeft geen toegang tot statutaire jobs.  Om dit statuut te verkrijgen moet je de klassieke weg volgen: slagen voor tests bij Selor. Er kan evenwel een onrechtstreeks voordeel zijn bij het laatste gesprek omdat je de onderneming en zijn cultuur al kent.

Kan ik solliciteren voor een statutaire job terwijl ik aan de slag ben met een ‘Rosetta’-contract?

Ja, het is zeker mogelijk om te solliciteren terwijl je met een ‘Rosetta’-contract aan de slag bent.  Je kan zelfs de hele selectieprocedure doorlopen en, wanneer je geslaagd bent, in samenspraak met de FOD Financiën beslissen over de datum van indiensttreding.

Welke werkervaring kan gevalideerd worden?

Voor wie bij de FOD Financiën begint te werken, is de geldelijke anciënniteit één van de elementen die meetelt voor de loonberekening.

Voor de personeelsleden aangeworven vanaf 01 juli 2019 zal de erkenning van de diensten verricht in het privésector soepel blijven.  Evenwel zullen vorige diensten die niet relevant zijn  noch voor de uitgeoefende functie noch voor een andere functie die zou kunnen worden uitgeoefend bij de FOD Financiën tijdens de loopbaan van het personeelslid niet in aanmerking worden genomen.  

De nieuwe medewerker moet zijn beroepservaring nog steeds bewijzen met een attest van zijn vorige werkgever(s).

 

Hoe aanvragen?

  • De erkenningsaanvraag moet worden ingediend bij de Stafdienst P&O via po.validaties.validations@minfin.fed.be samen met de tewerkstellingsattesten in bijlage.
  • Deze aanvraag moet binnen de 6 maanden vanaf de aanwervingsdatum ingediend zijn. Na deze termijn is ze niet meer ontvankelijk. Er kan worden afgeweken van deze maatregel in geval van diensten verricht in het buitenland.
  • Daarna zal de Dienst Belonen volgens de geldende regels een berekening maken van de geldelijke anciënniteit op basis van de gevaloriseerde vorige diensten.
Is het mogelijk om deeltijds te werken?

De FOD Financiën is bezorgd over het welzijn van zijn medewerkers en laat iedereen werken volgens zijn ritme en behoeften.  De arbeidstijd kan dus aangepast worden.  Het eerste werkjaar (het stagejaar) moet je echter voltijds werken.  Het is pas wanneer je vast benoemd bent dat je kan aanvragen om deeltijds te gaan werken.

Ik ben al in dienst bij de FOD Financiën – als contractueel of in een ander niveau – moet ik zelf iets ondernemen?

Jouw anciënniteit zal automatisch worden overgenomen bij jouw nieuwe werving. Je kan via het webformulier P&O op intranet jouw verandering van statuut doorgeven aan de desbetreffende dienst.

Wat is Selor?

Selor is het selectiebureau dat instaat voor de organisatie van de aanwervingsproeven voor het personeel van de overheid (federaal, gemeenschap en gewest).