Administrateur Opmetingen en Waarderingen (m/v/x)

1 plaats
Jobaanbod

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Referentienummer

ANG21731

Job description

Doel van de job

Als manager is de Administrateur Opmetingen en Waarderingen verantwoordelijk voor de realisatie van de resultaten en doelstellingen die vooropgesteld worden binnen de Administratie Opmetingen en Waarderingen, evenals voor het optimale beheer van de middelen die ter beschikking worden gesteld. Hij coördineert en verzekert eveneens de opvolging van de dagelijkse werking met het oog op de correcte uitvoering van de sleutelopdrachten.

Als lid van het Beheerscomité van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedefinieerde strategische beleid en van de realisatie van de doelstellingen van de FOD Financiën.

De Administrateur Opmetingen en Waarderingen draagt bij tot de ontwikkeling van een strategische visie voor de Administratie Opmetingen en Waarderingen overeenkomstig het beleid en de doelstellingen gedefinieerd op het niveau van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en hij verzekert de opvolging van de implementatie van de strategische en operationele plannen met betrekking tot de doelstellingen van zijn Administratie.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie met betrekking tot  de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan;
 • Is lid van het Beheerscomité van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en draagt zo bij tot de realisatie van de (strategische en operationele) doelstellingen van de verschillende administraties van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de stafdiensten, evenals tot de uitvoering van het beleid van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de hoofden van de Centra, van de Afdelingen en van de Diensten van de Administratie Opmetingen en Waarderingen om de sleutelopdrachten efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren en de vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen te bereiken;
 • Organiseert de nodige samenwerking met de Administratie Rechtszekerheid, de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling en de Administratie Patrimoniumdiensten binnen de Algemene Administraties van de Patrimoniumdocumentatie; 
 • Organiseert de nodige samenwerking tussen de Administratie Opmetingen en Waarderingen en :
  • de stafdiensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, met name de diensten van de Administrateur-generaal, de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie en de dienst Operationele Expertise en Ondersteuning ;
  • de cellen Beheerscontrole (Performantiemanagement) en Organisatiebeheersing, Business partner HR, Accountmanager ICT van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, in functie van de doelstellingen die bepaald worden door de Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie.
 • Organiseert de nodige samenwerking met de andere Algemene Administraties en diensten van de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, Algemene Administratie van de Thesaurie, Stafdiensten, de Diensten op niveau van de Voorzitter en de autonome diensten van de FOD Financiën).

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Werkt samen met de andere FOD’s/POD’s en de andere betrokken overheidsdiensten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren;
 • Werkt samen met het geheel aan actoren die geïnteresseerd zijn door de bepaling van de onroerende waarden door een dienst van schatting van verkoop- en huurwaarden voor de federale publieke diensten (Fiscaliteit, Justitie, Federaal aankoopcomité, enz.).

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Vertegenwoordigt de Administratie Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in haar betrekkingen met andere binnenlandse overheidsdiensten en –instellingen; 
 • Vertegenwoordigt de Administratie Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de internationale organismen (intra- en extra-Europees) op het vlak van Geografische Informatiesystemen (Eurogeographics, Inspire, enz.);
 • Vertegenwoordigt de Administratie Opmetingen en Waarderingen in het overleg en de onderhandelingen georganiseerd met bepaalde beroepsgroepen zoals de notarissen en de landmeters-experten, met het oog op de opmaak van samenwerkingsconventies die de belangen van de administratie behartigen met respect voor de behoeften van de partners ;   
 • Neemt deel, samen met de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, in het onderhandelen van akkoorden of protocollen met de instellingen van de Gewesten, Gemeenschappen, provincies en gemeenten inzake de uitwisseling van informatie noodzakelijk voor de bijwerking van de kadastrale gegevens (bouwvergunningen, wijzigingen aan de eigendommen, bezwaren tegen de onroerende voorheffing en kadastrale inkomens) ;
 • Verdedigt de federale belangen bij de samenwerking met de drie gewesten voor het beheer van een uniek percelenplan, het unieke adressenbestand en de unieke gebouwenidentificatie ;
 • Beheert de authentieke bron van de administratieve grenzen en stelt ze ter beschikking. 

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Bijdragen, als lid van het Beheerscomité van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, aan de ontwikkeling en de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het geïntegreerd bestuursplan met het oog op het realiseren van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën, van de Voorzitter van het Directiecomité en de Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie ;
 • Ontwikkelen, implementeren, evalueren en aanpassen van het bestuursplan van de Administratie Opmetingen en Waarderingen op strategische, tactische en operationele wijze, rekening houdend met het bestuursplan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ;
 • Ter beschikking stellen van een Geografisch Informatiesysteem dat toelaat ruimtelijke analyses op basis van de kadastrale perceelgegevens te realiseren ;
 • Opbouwen en onderhouden van een uniek cartografisch referentiebestand met de Gewesten ;
 • Verzekeren van de rol van producent van de gegevens van het kadastraal perceel binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ; 
 • Verzekeren van de kwaliteit van de gegevens met als doel het beveiligen van het gebruik ervan in het kader van de goede functionering van de immobiliënsector ; 
 • Coördineren en opvolgen van de (jaarlijkse) beheercyclus van de Administratie Opmetingen en Waarderingen en deze cyclus aansturen op het niveau van de Centra, de Afdelingen en de diensten van de Administratie ;
 • Aansturen, motiveren, evalueren en ontwikkelen van verschillende groepen samengesteld uit multidisciplinaire teams (met juridische, technische en businessexperten) en van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vastgestelde strategische en operationele doelstellingen ;
 • Tot stand brengen van de optimale werkomstandigheden die aangepast zijn aan de noodzaken van de verschillende profielen, teams en expertises aanwezig binnen de Administratie Opmetingen en Waarderingen, om een kwaliteitsvolle werkomgeving te creëren die resultaat- en klantgericht is (geïndividualiseerde coaching, planning van de te realiseren doelstellingen, verschillende communicatiekanalen en –middelen, regelmatige stafvergaderingen, aangepaste opleidingen, feedback klanten, …); 
 • Organiseren en aansturen van de verantwoordelijken van de centra en afdelingen om op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle manier de navolgende opdrachten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Administratie Opmetingen en Waarderingen uit te voeren.  Het gaat concreet over :
  • de uitvoering van titel IX van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de vaststelling van de belastbare grondslag van onroerend inkomen (het kadastraal inkomen) in België en in het buitenland.  
  • het bewaren en bijwerken van de kadastrale documentatie waaronder de kadastrale identificatie en het kadastraal percelenplan ;
  • het beheer van het gegevensbestand van de bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie neergelegde plan­nen van afbakening en het afleveren van een gereserveerde perceelidentificatie met het oog op:
   • het gebruik ervan in de authentieke akten opgemaakt door het Notariaat en andere openbare ambtenaren ;
   • de latere kadastrering ;
  • het beheer van de kadastrale archieven ;
  • het bijhouden van de administratieve grenzen van het Rijk en van zijn territoriale onderverdelingen;
  • de schatting en de controle van de verkoopwaarde van onroerende goederen in het kader van de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der successierechten ;
  • de schatting van verkoop-, constructie- en huurwaarden van onroerende goederen ter ondersteuning van andere diensten van de FOD Financiën en van andere federale overheidsentiteiten ;
  • het aanleggen en bijwerken van de schattingsdocumentatie.
 • Evalueren en vernieuwen op een continue manier van de functionering van de Administratie Opmetingen en Waarderingen ; 
 • Ontwikkelen van innoverende methoden en technieken:
  • gericht op het ontwikkelen van hedonische prijsmodellen van onroerende goederen en kadastrale inkomens ;
  • van vestiging van een belastbare grondslag voor goederen die Belgische belastingplichtigen in het buitenland bezitten overeenkomstig het Europees arrest ;
  • gericht op de veralgemening van het gebruik van geografische informatiesystemen gebaseerd op de patrimoniale gegevens. 
  • voor de totstandkoming van een 3D-kadaster ;
 • Harmoniseren van de evolutie op het vlak van de verschillende disciplines die behoren tot de opdracht van Opmetingen en Waarderingen; nl. de opmetingen met het eraan gekoppeld  het uniek percelenplan, de onroerende fiscaliteit en de waarderingen van onroerende goederen; 
 • Identificeren en implementeren van complexe programma’s, projecten en dienstverlening met toegevoegde waarde ;
 • Programmamanagement van de verschillende complexe projecten van Opmetingen en Waarderingen: vormgeving processen, bepaling en beheer budgetten, invoering en beheer van aanpassingen terzake;
 • Verzekeren van het gedeeld beheer van transversale programma’s en projecten met de andere entiteiten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ;
 • Aanpassen op een permanente manier van de doelstellingen en de prioriteiten van de Administratie Opmetingen en Waarderingen door rekening te houden met de doelstellingen en de prioriteiten van de andere administraties van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, van de FOD Financiën, de partners en de klanten.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Meewerken aan de opmaak van de strategische of operationele doelstellingen, gedefinieerd in de bestuursovereenkomst en het bestuursplan, waarvan de verantwoordelijkheid voor de realisatie is toevertrouwd aan de titularis van de managementfunctie ;
 • Definiëren en implementeren van de processen die de nieuwe opdrachten van de Administratie Opmetingen en Waarderingen opnemen, het organogram, de competentieprofielen en de functiebeschrijvingen, de samenwerkingsmodellen, de middelen op het vlak van IT, logistiek, begroting, …;
 • Organiseren van de ontwikkeling van een studie omtrent de vastgoedwaarden op nationaal vlak, gebaseerd op datamining met als objectief regionale of lokale projecten voor de actualisering van de belastinggrondslag van vastgoedinkomsten en/of de onroerende voorheffing te kunnen ondersteunen ; 
 • Realiseren van een impactanalyse van de digitale transformatie op de processen, het organisatiemodel, de interne medewerker en de externe partners ;
 • Aanpassing van koninklijke besluiten, reglementeringen, informaticatoepassingen, processen,… aan de introductie van het concept ‘volume-eigendom’ en het “patrimoniumobject” uit het nieuw burgerlijk wetboek.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Wouter DE RYCK
  Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
  Tel.: 0257/66601
  E-mail: wouter.deryck@minfin.fed.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Door het uitvoeren van zijn kernopdrachten draagt de FOD Financiën bij tot het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en onderneming en bouwt hij mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. De FOD Financiën is transparant, past de fiscaliteit correct toe en zorgt voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:

 • een tijdige en juiste heffing, inning en invordering van de belastingen;
 • de optimale financiering van de staat met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie;
 • de rechtszekerheid van de juridische omloop van goederen door het verstrekken van patrimoniumdata;
 • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van elke vorm van fraude en misdrijven binnen zijn bevoegdheidsdomeinen; 
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.

Vier waarden staan centraal bij de FOD Financiën en bij de uitvoering van zijn kernopdrachten. Zijn medewerkers zijn dienstbaar, correct, integer en gedreven. De FOD Financiën voert zijn kernopdrachten uit met belang voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Omvang :

Omvang van de organisatie 

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën:  19.131 VTE 
 • Aantal medewerkers binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie:  3.447 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Administratie Opmetingen en Waarderingen: 1.120 VTE  

Budget  

 • Totaal functioneringsbudget van de Administratie Opmetingen en Waarderingen: 81.979.000 €
 • Eigen werkingsbudget: 242.000 €

 

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Een geavanceerde kennis van en inzicht hebben in moderne managementprincipes ;
 • Een basiskennis hebben van de reglementering betreffende de opdrachten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ;
 • Een geavanceerde kennis hebben van de reglementering betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en van de onroerende fiscaliteit ;
 • In staat zijn om het beleid en de uitdagingen die de onroerende inkomens op nationaal en Europees niveau aanbelangen te vertalen in strategische en operationele doelstellingen voor de Administratie Opmetingen en Waarderingen ;
 • Een geavanceerd inzicht hebben in het politiek besluitvormingsproces. 

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving 

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen 

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia 

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum, moet je gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).

Als je niet gedurende minstens zes jaar titularis bent van een functie van niveau A, dan moet je: 

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account)
 • EN minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account).
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring, op nationaal en/of internationaal niveau, in het domein van de patrimoniummaterie.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 127.416,50 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren van het slagen van de test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 
OPGELET: 

 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze test, want als u niet slaagt voor deze test, kan u deze niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 

 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.

De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 

 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

 

Solliciteren kan tot en met 16/09/2021, uiterste inschrijvingsdatum.

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.

Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

 

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Type of contract